ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

KOMUNIKAT
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH W OPOLU
DOTYCZĄCY ZASAD WYZNACZANIA JEJ PRZEDSTAWICIELI DO SKŁADÓW KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Wymagany skład komisji egzaminacyjnej został określony w § 28 ust. 3 oraz § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761). Zgodnie z ww. przepisami w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą między innymi przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego (§ 28 ust. 3 pkt 3 oraz § 34 ust. 2 rozporządzenia).

Oznacza to, że organizator kształcenia nie może nie powołać do składu komisji egzaminacyjnej osoby zaproponowanej przez organ samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu (ORPiP), dążąc do prawidłowej współpracy przy wykonywaniu przepisów prawa związanych z powoływaniem składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych przedstawia poniżej stanowisko ORPiP w sprawie zasad obowiązujących przy wyznaczaniu przedstawiciela ORPiP w skład komisji egzaminacyjnych.

I. Termin złożenia wniosku

Wyznaczenie właściwej osoby następuje na wniosek organizatora kształcenia i dokonywane jest w drodze uchwały podejmowanej na posiedzeniu ORPiP lub Prezydium ORPiP. Posiedzenia tych organów kolegialnych zwoływane są w terminach ustalonych Harmonogramem posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, obowiązującym na dany rok kalendarzowy, zamieszczonym na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu (www.oipip.opole.pl).

Organizator kształcenia składając wniosek o wyznaczenie przedstawiciela ORPiP, który miałby być rozpoznany na danym posiedzeniu ORPiP lub jej Prezydium uwzględnić powinien fakt, iż zgodnie z regulaminami działania ORPiP lub Prezydium ORPiP na odpowiednio czternaście (14) i siedem (7) dni przez terminem ich posiedzeń opracowywany jest i przesyłany członkom porządek obrad, który winien obejmować wyznaczenie danej osoby w skład komisji egzaminacyjnej.

Wobec powyższego, w celu podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP stosowny wniosek winien wpłynąć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie umożliwiającym wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, tj. co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem ORPiP i 7 dni przed posiedzeniem Prezydium ORPiP. W sytuacji, gdy wniosek wpłynie przed terminem najbliższego posiedzenia ORPiP czy Prezydium ORPiP, ale później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia ORPiP bądź 7 dni w przypadku posiedzenia Prezydium ORPiP, wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym najbliższym posiedzeniu.

W związku z powyższym ORPiP zwraca się do wszystkich organizatorów kształcenia o stosowanie określonych wyżej reguł postępowania, co pozwoli na funkcjonowanie prawidłowego modelu współdziałania w zakresie trybu wyznaczania przedstawiciela ORPiP w skład komisji egzaminacyjnej.

 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE