ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1901.15
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 23, ogłasza konkurs na Stanowisko położnej oddziałowej Wymagania: tytuł [...]

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 23,
ogłasza konkurs na

Stanowisko położnej oddziałowej

Wymagania:

 1. tytuł magistra położnictwa i 3 lata pracy w szpitalu,
  lub
  tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 5 lat pracy w szpitalu,
  lub
  licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 7 lat pracy w szpitalu,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 3. wymagania dodatkowe: wysoka kultura osobista, duże zdolności interpersonalne, skrupulatność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, (prawo wykonywania zawodu oraz dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej),
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. kopie dokumentów, być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. opinia z poprzedniego zakładu pracy.

Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. przedmiotu konkursu należy kierować na wskazany poniżej adres tylko pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną (przetarg@pczszpitalkluczbork.pl) lub faksem na numer 77 417 35 12 z dopiskiem „konkurs na stanowisko położnej oddziałowej”.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym i nr. telefonu) w Sekretariacie Prezesa PCZ S.A. w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23 do dnia 13.02.2015 r. do godz. 11.00. Koperta powinna być zaadresowana:

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku
ul. M.C. Skłodowskiej 23
46–200 Kluczbork

Z dopiskiem:
„Konkurs ofert na stanowisko położnej oddziałowej”
Nie otwierać przed 13.02.2015r. 11:30.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE