ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1901.15
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 23, ogłasza konkurs na Stanowisko położnej oddziałowej Wymagania: tytuł [...]

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M.C. Skłodowskiej 23,
ogłasza konkurs na

Stanowisko położnej oddziałowej

Wymagania:

 1. tytuł magistra położnictwa i 3 lata pracy w szpitalu,
  lub
  tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 5 lat pracy w szpitalu,
  lub
  licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 7 lat pracy w szpitalu,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 3. wymagania dodatkowe: wysoka kultura osobista, duże zdolności interpersonalne, skrupulatność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, (prawo wykonywania zawodu oraz dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej),
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. kopie dokumentów, być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. opinia z poprzedniego zakładu pracy.

Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. przedmiotu konkursu należy kierować na wskazany poniżej adres tylko pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną (przetarg@pczszpitalkluczbork.pl) lub faksem na numer 77 417 35 12 z dopiskiem „konkurs na stanowisko położnej oddziałowej”.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym i nr. telefonu) w Sekretariacie Prezesa PCZ S.A. w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23 do dnia 13.02.2015 r. do godz. 11.00. Koperta powinna być zaadresowana:

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku
ul. M.C. Skłodowskiej 23
46–200 Kluczbork

Z dopiskiem:
„Konkurs ofert na stanowisko położnej oddziałowej”
Nie otwierać przed 13.02.2015r. 11:30.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.