ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

k-w-plakat

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla dyspozytorów medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową w związku z SARS-CoV-2

NOWY Aktualne informacje i zalecenia dla pielęgniarek i położnych w stanie epidemii koronawirusa

NOWY Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

NOWY Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

NOWY Bezpłatne środki ochrony osobistej pozyskane przez NIPiP i przekazane do okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/ higienistek szkolnych/ pielęgniarek pediatrycznych, dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pismo NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Opieki Społecznej

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo NIPiP w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Opieki Społecznej

Monitoring aktów prawnych (wg stanu na dzień 22 kwietnia 2020 r.)

Monitoring aktów prawnych (wg stanu na dzień 9 kwietnia 2020 r.)

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa

Materiały/ procedury dla personelu medycznego

Materiały/ procedury dla personelu medycznego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju – pismo wprowadzające

Wytyczne konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek POZ (31.03.2020 r.)

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych/ położnych podstawowej opieki zdrowotnej (aktualizacja 30.03.2020 r.)

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (Warszawa, 22.03.2020 r.)

Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 22.03.2020 r.)

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa (Warszawa, 17.03.2020 r.)

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia WHO (04.02.2020 r.)

Opinie prawne

Opinia prawna dotyczącą przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

Opinia prawna w zakresie dopuszczalności wykonywania świadczeń przewidzianych dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu państwowego przez studentów szkół pielęgniarskich

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii, do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem

Warunki izolacji domowej

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji (22.03.2020 r.)

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych (22.03.2020 r.)

Wsparcie w związku z SARS-CoV-2

NOWY Med-Stres SOS: Program wsparcia dla pracowników służby zdrowia w czasie pandemii

Pomoc dla rodzin personelu medycznego. Wsparcie ze strony Samorządu zawodowego i Wojsk Obrony Terytorialnej

Pozostałe dokumenty

NOWY Ankieta: Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Ankieta na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii

Wydawnictwo PZWL informuje o akcji Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych, w ramach której przygotowało specjalne rabaty dla środowiska pielęgniarek i położnych oraz dodatkowo bezpłatny poradnik Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii COVID-10 wraz z filmami instruktażowymi

Informacje na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności: zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Pismo Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko skierowane do Pani Prezes Zofii Małas

Apel o podjęcie działań wspomagających

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Stanowisko Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 26 marca 2020 r. dotyczące rozwiązania przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu umowy o pracę z położną Renatą Piżanowską-Zarytkiewicz

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2