ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1109.17

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór na stanowisko funkcjonariusza:

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY PIELĘGNIARZ

Liczba osób przewidywana do przyjęcia – 1

I. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. ukończył/a 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe;
 7. posiada prawo wykonywanie zawodu pielęgniarki na terenie RP;
 8. daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 9. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

 1. wypełnioną ankietę personalną (Druk dostępny na stronie internetowej: www.sw.gov.pl → Zakładka ‚praca’ → Zakładka ‚zasady przyjęcia do Służby Więziennej’);
 2. podanie o przyjęcie do służby;
 3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 4. kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu);
 5. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
 6. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie pielęgniarskie (oryginał do wglądu);
 7. kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP (oryginał do wglądu).

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien przedłożyć także kserokopie poniżej wyszczególnionych dokumentów:

 1. świadectwa pracy lub służby;
 2. dokumenty potwierdzające inne posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia (własny).

Oryginał wyszczególnionych dokumentów – do wglądu.

Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana podczas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej do rekrutacji nie może przystąpić osoba, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy uzyskała odmowę lub przerwano jej postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej.

III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:


 • oceny złożonych dokumentów,

 • przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

 • testu sprawności fizycznej,

 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służy w Służbie Więziennej,

 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

IV. Inne informacje:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do służby proszone są o złożenie ofert osobiście do dnia 29 września 2017 roku (w dziale kadr Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nr 1
ul. Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem: „oferta rekrutacyjna: młodsza pielęgniarka/pielęgniarz”

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ewentualne zapytania można uzyskać
pod numerem telefonu: 77/ 4400420 wew. 152

D Y R E K T O R
ZAKŁADU KARNEGO NR 1
W STRZELCACH OPOLSKICH
kpt. Leszek Giermaziński

 

 

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.