ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1612.20
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiochirurgii...

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Oddziału Kardiochirurgii

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., nr 151, poz. 896).

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego znajdują się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (www.bip.usk.opole.pl).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 393 z późn.zm.).

Oferty należy przesłać (bądź złożyć w Kancelarii USK) w zamkniętych kopertach w terminie do

18.01.2021 (włącznie)

na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
45-401 Opole, Al. W. Witosa 26

Uwaga: na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiochirurgii”

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie konkursowe na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiochirurgii