ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1504.19
Opiniowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek przez przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek odbywa się na podstawie art. 50 ustawy o działalności [...]

Opiniowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek przez przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek odbywa się na podstawie art. 50 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Zapis ten dotyczy wszystkich podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Natomiast faktem jest, że także Minister Zdrowia określa minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w zakresie świadczeń gwarantowanych finansowanych z NFZ (zatem dotyczy podmiotów zasadniczo, tak publicznych jak i niepublicznych, jeżeli mają kontrakt na leczenie szpitalne).

Obecnie na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie świadczeń gwarantowanych MZ określił, w drodze rozporządzenia, warunki realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczącego personelu medycznego – określając normy pielęgniarek na poziomie 0,6 i 0,7 równoważnika na 1 łózko. Zatem, gdy mamy podmioty niepubliczne – opiniowanie pozostaje aktualne, przy czym, gdy chodzi o leczenie szpitalne, to i tak nie może być mniejsze niż określone przez MZ. Należy bowiem podkreślić, że w zakresie pozostawionym w gestii MZ, kierownik podmiotu może ustalić wymagania wyższe niż ministerialne, lecz nie może stosować norm niższych.

Zatem, w sytuacji w której kierownik podmiotu leczniczego złoży wniosek o opiniowanie zasadniczo nie można odmówić takiego opiniowania, bowiem przepis opiniowanie to regulujący pozostał aktualny. Jedynie gdy chodzi o podmioty lecznicze publiczne w zakresie gdy leczenie szpitalne odbywa się ze środków NFZ i kierownik określi je na tym samym poziomie, co minimalne z MZ to wydawałby się ono zbędne. Jednakże – w przypadku złożenia wniosku o takie opiniowanie opinia zostanie wydana.