ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

 1. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskie.

Informujemy, że dostępna jest już polska wersja przewodnika Komisji Europejskiej pt.: „Europejska Legitymacja Zawodowa. Podręcznik użytkownika dla właściwych organów”.

Można go pobrać ze strony internetowej KE pod poniższym linkiem:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_pl.pdf

Pliki do pobrania:
 1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych do 20 października 2007 r.
 2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 r.
 3. Praca w niderlandzkiej służbie zdrowia – informacje dla polskiego personelu pielęgniarskiego
 4. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
 5. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE