ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 960).

Najważniejsze zmiany w kontekście stosowania ustawy przez OIPiP – dokument do pobrania.

Ważna informacja dla osób prowadzących praktykę zawodową!

W związku z otrzymanym dnia 29.01.2015 r. kolejnym pismem z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym raportu praktyk zawodowych figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, które nie posiadają w księdze rejestrowej informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej bądź wpisy w tym zakresie zawierają informacje o ubezpieczeniach nieaktualnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Do rejestru należy zgłaszać m. in. informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze (zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat).

Informacja jak zgłosić m.in. nowo wykupioną polisę OC, w powyższym rejestrze znajduje się na stronie naszej Izby: www.oipip.opole.pl, zakładka PRAKTYKI.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (według art. 107.1.2 ustawy o działalności leczniczej).

Wobec powyższego, prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej posiadania aktualnie obowiązującej polisy OC, w trybie pilnym.

Jednocześnie bardzo prosimy o dopisanie (jeśli wcześniej nie było) na wysyłanym drogą elektroniczną wniosku z dołączoną w załącznikach nową polisą, adresu mailowego Państwa, w celu ułatwienia dalszej korespondencji.

Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze profilu zaufanego e–PUAP wniosek należy wydrukować, wykonać ksero polisy i podpisane dokumenty wysłać dodatkowo na adres OIPiP Opole.

Informacje dla osób, które mają wpis do rejestru praktyk zawodowych (rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą)

Informujemy, że można zakładać konta w rejestrze praktyk zawodowych. Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej oraz wydrukowania sobie zaświadczenia.

Mając założone konto w rejestrze, od 1 kwietnia 2013 roku, wszystkie wnioski dotyczące praktyk zawodowych będą składane w systemie drogą elektroniczną.

Założenie konta:

 1. proszę wejść do rejestru na adres: www.rpwdl.csioz.gov.pl,
 2. proszę wejść po lewej stronie w Aplikację dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych,
 3. pojawi się informacja: Jeśli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj – proszę kliknąć i założyć konto,
 4. proszę ponownie wejść do rejestru i zalogować się,
 5. proszę wejść w menu: Jak uzyskać uprawnienie do Ksiąg rejestrowych. Pojawi się strona zatytułowana: Jak uzyskać uprawnienie do tworzenia wniosku na rzecz podmiotu leczniczego. W punkcie pierwszym danej strony jest umieszczony wniosek o nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Proszę wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie odesłać do Izby lub dostarczyć osobiście. Wypełniając wniosek, nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, więc w tym miejscu proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

System na chwilę obecną, nie potwierdza nadania Państwu uprawnień, dlatego po wysłaniu wniosku, proszę odczekać około 2 dni i próbować ponownie wejść do programu na swoje konto. Jeśli po wejściu w menu – w zaświadczenie dla pielęgniarek, zaświadczenie się pojawi i będzie można sobie wydrukować, to znaczy że macie Państwo nadane uprawnienia.

Wysyłanie wniosków drogą elektroniczną – wymagany podpis elektroniczny

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r., Nr 221, poz. 1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn.zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski są składane tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w programie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo profil zaufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto – profil zaufany – załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizacje poszczególnych etapów.

Przypominamy!

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Do rejestru należy również zgłaszać informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (według art. 107.1.2).

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej (opłata za wpis w 2018 r. wynosi 91,00 zł),
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej (według art. 105) (opłata za zmiany wpisu w 2018 r. wynosi 45,50 zł).

Komunikat z NIPiP w Warszawie

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 742) w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), dodano punkt 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.”

W związku z informacjami o pismach do osób które założyły działalność leczniczą i żądania dokonania opłaty 110 zł prosimy o rozpowszechnienie informacji Ministerstwa Gospodarki znajdującej się pod tym adresem.

Przykład przesłanego pisma wezwania do zapłaty.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE