ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Akty prawne

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych (Dz. U. 97.73.464).

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. 7.73.465).

Dział prawa wykonywania zawodu

Dział Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu zajmuje się sprawami dotyczącymi Prawa Wykonywania Zawodu i wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu, takimi jak m.in.:

 • wydanie prawa wykonywania zawodu,
 • wymiana prawa wykonywania zawodu (w przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży),
 • wpis do rejestru pielęgniarki i położnej,
 • skreślenie z rejestru pielęgniarki i położnej,
 • aktualizacja danych,
 • uzyskanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pracy w krajach Unii Europejskiej,
 • wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce / położnej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce / położnej nie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • zaprzestanie prawa wykonywania zawodu,
 • zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu,
 • wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu.
W ww. sprawach prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
pod nr tel.: 77 441 51 90 w. 22 lub 77 441 51 92.
Pliki do pobrania:
 1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru
 2. Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
 4. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem państwa UE
 5. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa UE
 6. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 7. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 8. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku jego utraty
 9. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpis do rejestru dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu wydane przez Urząd Wojewódzki
 10. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
 11. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu
 12. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu