ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1608.17
Przesyłamy Państwu link do pobrania elektronicznej wersji raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod [...]

Przesyłamy Państwu link do pobrania elektronicznej wersji raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Publikacja dostępna jest na stronie: www.dziecisielicza.fdds.pl.

Celem raportu jest kompleksowy opis zagrożeń bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci w Polsce na bazie dostępnej wiedzy empirycznej. Autorzy raportu przyglądają się kondycji dzieci, głównie w aspektach doświadczania różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Z raportu wynika, m.in., że w Polsce:


  • rośnie liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych;

  • pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku 10-19 lat Polska jest na drugim miejscu w Europie, po Niemczech;

  • co piąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej ze strony znajomej osoby dorosłej, natomiast w ostatnich latach stale rośnie odsetek rodziców, którzy nigdy nie dali dziecku lania;

  • tylko niespełna połowa 3-latków mieszkających na wsi jest objętych edukacją przedszkolną;

  • rośnie liczba interwencji sądów w pełnienie władzy rodzicielskiej przez rodziców. W 2015 takich ingerencji było ponad 214 tysięcy (dotyczyły około 3% populacji dzieci);

  • 12% dzieci doświadczyło jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, tylko połowa rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi o takim zagrożeniu;

  • 11% nastolatków przesyłało intymne zdjęcia za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego;

  • powtarzalnej, długotrwałej cyberprzemocy doświadcza 5% dziewczyn i 4% chłopców.

Na bazie diagnozy obszarów zagrożeń dzieciństwa opisywanych w raporcie sformułowane zostały rekomendacje adresowane do polskiego rządu i instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Autorzy raportu apelują, by m.in. wprowadzić w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowane służby ochrony dzieci odpowiedzialne za przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i koordynacje działań na rzecz ich ochrony. Wśród rekomendacji znajduje się także postulat, by tworzyć i rozwijać specjalistyczne ośrodki oparte na modelu współpracy między różnymi służbami, w których dziecko poszkodowane przestępstwem i jego opiekunowie mogliby otrzymać kompleksowe wsparcie: psychologiczne, prawne, medyczne i socjalne, pod jednym dachem. Tworzenie takich centrów pomocy dzieciom rozpoczęła już w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w raporcie oraz rekomendowane rozwiązania będą inspiracją do podjęcia rzetelnej debaty publicznej wszystkich zainteresowanych środowisk i aktorów: dzieci, ich rodziców, profesjonalistów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych, organizacji religijnych, organizacji oświatowych i mediów, by na jej podstawie opracować szczegółowe, systemowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych obywateli.