ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Zmiana w Regulaminie Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w ramach wprowadzonej zmiany do regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu, pielęgniarce/położnej przystępującej do egzaminu państwowego w dziedzinie specjalizacji, przysługiwać będzie dodatkowo ryczałt za dojazd na egzamin w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Podstawą wypłaty będzie złożenie wniosku o refundację wraz z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin państwowy (bez konieczności dołączania udokumentowanych kosztów podróży).

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Pliki do pobrania:
  1. Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
  2. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego
  3. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego
  4. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu i systematycznym opłacaniu składek dołączane do wniosku o zakwalifikowanie na kurs
  6. Wniosek o refundację kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Do każdego wniosku o zakwalifikowanie do kursu należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i systematycznym opłacaniu składek oraz kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE