Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole

Składka Członkowska na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej w 2016 r. przedstawia się następująco:

Pielęgniarka, Położna Wysokość miesięcznej składki członkowskiej
Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego. 1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.

Pozostałe pielęgniarki, położne wykonujące zawód na podstawie:

 1. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie,
 2. emerytki, rencistki pracujące w zawodzie,
 3. wpisane na listę członków OIPiP w Opolu lecz nie wykonujące zawodu,
 4. wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Styczeń 2016 r. – 42,80 zł.
Od miesiąca lutego 2016 r. – 32,10 zł.

Pielęgniarki, położne niepracujące pozostające wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych. 0,5% emerytury, renty lub świadczenia emerytalnego.

Pielęgniarki / Położne zwolnione z płacenia składek:

 1. Bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.
 3. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Oznacza to, iż jedynie w sytuacji, gdy członek samorządu zaprzestanie wykonywać zawód i niezwłocznie powiadomi o tym okręgową izbę oraz złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat składki członkowskiej. Nie dokonanie ww. czynności skutkować będzie obowiązkiem uiszczania składki członkowskiej, nawet w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania zawodu.

Termin zapłaty składki za dany miesiąc mija 15 dnia następnego miesiąca. Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka, położna.
 • Składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa.
 • Składki członkowskie płatne są miesięcznie.
 • Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy:

  Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
  33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
  .

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038).

Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego

W polskim systemie prawnym występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

Ustawa ta ustanawia nakaz członkostwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Obowiązek opłacania składek członkowskich

Omawiana ustawa w art. 11 ust. 2 z faktem członkostwa w samorządzie wiąże pięć podstawowych obowiązków:

 1. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,
 3. przestrzegania uchwał organów izb,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5. aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Zatem członek samorządu jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.

Dochodzenie przed sądem i egzekucja zaległych składek

Zgodnie z art. 59 ustawy egzekucja ta będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w przypadku braku wpłat należnych składek za dwa pełne okresy winny one podlegać egzekucji.

Korzyści z regularnego opłacania składek członkowskich

Pielęgniarki, położne regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mogą także korzystać z Funduszu OIPiP w Opolu, z którego finansowana jest pomoc w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka OIPiP lub gdy członek OIPiP znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

w tytule wpłaty należy podać dane osoby, której dotyczy składka oraz wyszczególnić miesiąc składkowy.

Pliki do pobrania:
 1. Opinia prawna dotycząca wysokości opłacanych składek członkowskich

(1) pod pojęciem pielęgniarki rozumie się także pielęgniarza.
(2) pod pojęciem położnej rozumie się także położnego.

SPRZEDAŻ BUDYNKU

sprzedaz budynku

Oferta sprzedaży budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Opolu

KAMPANIA SPOŁECZNA „OSTATNI DYŻUR”

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_29

nr 29

grudzień 2015 r. -
styczeń 2016 r.