Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole

Składka Członkowska na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r. wysokość podstawy składki wynosi 4138,58 zł.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 2012 r. określona została Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 r. i przedstawia się następująco:

Pielęgniarka, Położna Wysokość miesięcznej składki członkowskiej
Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego. 1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.

Pozostałe pielęgniarki, położne wykonujące zawód na podstawie:

 1. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie,
 2. emerytki, rencistki pracujące w zawodzie,
 3. wpisane na listę członków OIPiP w Opolu lecz nie wykonujące zawodu,
 4. wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

2015 rok – 41,39 zł.

Pielęgniarki, położne niepracujące pozostające wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych. 0,5 % emerytury, renty lub świadczenia emerytalnego.

Pielęgniarki / Położne zwolnione z płacenia składek:

 1. Bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.
 3. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Oznacza to, iż jedynie w sytuacji, gdy członek samorządu zaprzestanie wykonywać zawód i niezwłocznie powiadomi o tym okręgową izbę oraz złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat składki członkowskiej. Nie dokonanie ww. czynności skutkować będzie obowiązkiem uiszczania składki członkowskiej, nawet w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania zawodu.

Termin zapłaty składki za dany miesiąc mija 15 dnia następnego miesiąca. Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka, położna.
 • Składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa.
 • Składki członkowskie płatne są miesięcznie.
 • Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy:

  Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
  33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
  .

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038).

Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego

W polskim systemie prawnym występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

Ustawa ta ustanawia nakaz członkostwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Obowiązek opłacania składek członkowskich

Omawiana ustawa w art. 11 ust. 2 z faktem członkostwa w samorządzie wiąże pięć podstawowych obowiązków:

 1. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,
 3. przestrzegania uchwał organów izb,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5. aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Zatem członek samorządu jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.

Dochodzenie przed sądem i egzekucja zaległych składek

Zgodnie z art. 59 ustawy egzekucja ta będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w przypadku braku wpłat należnych składek za dwa pełne okresy winny one podlegać egzekucji.

Korzyści z regularnego opłacania składek członkowskich

Pielęgniarki, położne regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mogą także korzystać z Funduszu OIPiP w Opolu, z którego finansowana jest pomoc w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka OIPiP lub gdy członek OIPiP znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

w tytule wpłaty należy podać dane osoby, której dotyczy składka oraz wyszczególnić miesiąc składkowy.

Pliki do pobrania:
 1. Opinia prawna dotycząca wysokości opłacanych składek członkowskich

(1) pod pojęciem pielęgniarki rozumie się także pielęgniarza.
(2) pod pojęciem położnej rozumie się także położnego.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_25

nr 25

kwiecień - maj
2015 r.