Składki członkowskie

Składka Członkowska na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 2012 r. określona została Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 r. i przedstawia się następująco:

 

Pielęgniarka, Położna

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.

1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.


Pozostałe pielęgniarki, położne wykonujące zawód na podstawie:

 1. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie,
 2. emerytki, rencistki pracujące w zawodzie,
 3. wpisane na listę członków OIPiP w Opolu lecz nie wykonujące zawodu,
 4. wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

2014 rok - 40,04 zł.

Pielęgniarki, położne niepracujące pozostające wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych.

0,5 % emerytury, renty lub świadczenia emerytalnego.

Pielęgniarki / Położne zwolnione z płacenia składek:

 1. Bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
 2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.
 3. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

 

 • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka, położna.
 • Składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa.
 • Składki członkowskie płatne są miesięcznie.
 • Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy:

  Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
  33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
  .

 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

 

Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego

 

W polskim systemie prawnym występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

Ustawa ta ustanawia nakaz członkowstwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

 

Obowiązek opłacania składek członkowskich

 

Omawiana ustawa w art. 11 ust. 2 z faktem członkowstwa w samorządzie wiąże pięć podstawowych obowiązków:

 1. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,
 3. przestrzegania uchwał organów izb,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5. aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Zatem członek samorządu jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Aktualną wysokość składki uchwalił VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w dniu 7 grudnia 2011 r. (uchwała Nr 19 sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału), zgodnie z § 2 ust. 2 ww. uchwały:

 

Miesięczna składka członkowska wynosi:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego,
 2. 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
 3. 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do:
  • osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także
  • innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych wyżej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

 

W 2014 r. wysokość składki w pkt 3 wynosi 40,04 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. wysokość podstawy składki wynosi 4004,35 zł.

 

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są jedynie członkowie samorządu:

 • bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • przebywający na urlopie wychowawczym lub pobierający zasiłek rehabilitacyjny,
 • którzy zaprzestali wykonywania zawodu i złożyli wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Oznacza to, iż jedynie w sytuacji, gdy członek samorządu zaprzestanie wykonywać zawód i niezwłocznie powiadomi o tym okręgową izbę oraz złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat składki członkowskiej. Nie dokonanie ww. czynności skutkować będzie obowiązkiem uiszczania składki członkowskiej, nawet w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania zawodu.

Termin zapłaty składki za dany miesiąc mija 15 dnia następnego miesiąca. Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 

Dochodzenie przed sądem i egzekucja zaległych składek

 

Zgodnie z art. 59 ustawy egzekucja ta będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w przypadku braku wpłat należnych składek za dwa pełne okresy winny one podlegać egzekucji.

 

Korzyści z regularnego opłacania składek członkowskich

 

Pielęgniarki, położne regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mogą także korzystać z Funduszu OIPiP w Opolu, z którego finansowana jest pomoc w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka OIPiP lub gdy członek OIPiP znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

 

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta Banku Zachodniego WBK I Oddział w Opolu:
33 10902138 0000 0005 5600 0581
w tytule wpłaty należy podać dane osoby, której dotyczy składka oraz wyszczególnić miesiąc składkowy.

 

Pliki do pobrania

 

 1. Opinia prawna dotycząca wysokości opłacanych składek członkowskich

 

(1) pod pojęciem pielęgniarki rozumie się także pielęgniarza.
(2) pod pojęciem położnej rozumie się także położnego.