ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniami do zbliżających się wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji, pielęgniarki i położne powinny zaktualizować swoje dane w Dziale Rejestru OIPiP w Opolu.

Na podstawie tych bowiem danych członkowie samorządu zostaną wpisani do rejestrów wyborców, według zatrudnienia w danego pracodawcy. Osoby, które wykonują zawód na obszarze dwóch lub więcej rejonów wyborczych zostaną wpisani do rejestru wyborców jednego z rejonów.

W przypadku gdy siedziba pracodawcy znajduje się poza województwem opolskim, a w rejestrze brak jest danych o miejscu wykonywania zawodu, członek zostanie wpisany do rejestru według siedziby zakładu podmiotu leczniczego, jeżeli znajduje się ona na terenie działania OIPiP w Opolu, lub jeżeli zakłady znajdują się poza tym terenem, według siedziby jednostki organizacyjnej znajdującej się na tym terenie, a jeżeli takiej nie ma według siedziby komórki organizacyjnej.

Jeżeli więcej niż jedna jednostka lub komórka organizacyjna podmiotu leczniczego ma siedzibę na terenie województwa opolskiego, tworzony jest jeden rejon wyborczy dla danego podmiotu.

Pielęgniarki lub położne nie wykonujące zawodu (w tym emerytki, rencistki) zostaną dopisane do rejestru wyborców na ich wniosek.

Osoby, które nie dokonały wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych OIPIP bądź nie zaktualizowały wpisu odnośnie miejsca zatrudnienia, proszone są o pilne zaktualizowanie danych w zakresie aktualnego nazwy pracodawcy, osobiście, drogą mailową bądź pocztą tradycyjną.

System przydziela wyborców do rejonów zgodnie z danymi w rejestrze. Jeżeli dana pielęgniarka nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Opolu jej zgłoszonego tam miejsca zatrudnienia, system przydzieli ją do rejonu wyborczego, jaki wynika z danych z rejestru, nawet gdy dane te są już nieaktualne.

Tym samym brak aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych może skutkować nie ujęciem na listach wyborczych, a tym samym uniemożliwi wzięcie udziału w wyborach.

Zmiany w rejestrze wyborców danego rejonu wyborczego (miejsce pracy) można zgłaszać do OIPiP w Opolu najpóźniej 14 dni przed planowanym zabraniem wyborczym danego rejonu.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu o wszelkich zmianach danych objętych wpisem do Rejestru Pielęgniarek i Położnych, wynika z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych. Zawiadomienie zgodnie z przepisem ustawy powinno być zgłoszone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

← Powrót do strony głównej