ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

pr_ue_logotyp_1050

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zachęcamy pielęgniarki, położne i pielęgniarzy
do uczestnictwa w bezpłatnych kursach!

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizator projektu: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Zalety kursów organizowanych w ramach projektu:

 • całkowicie bezpłatne;
 • brak wymogu regularnego opłacania składek członkowskich;
 • zapisy odbywają się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Wszyscy kursanci otrzymują:

icon-1

e-czytnik

icon-2

materiały szkoleniowe

icon-3

certyfikat ukończenia kursu

icon-4

catering

Ważne! Czas trwania kursu dla każdego uczestnika wynosi od min. 10 do maks. 25 dni.

Instrukcja zapisu na kurs przez SMK znajduje się tutaj.

W przypadku braku konta w SMK lub problemów technicznych zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń OIPiP
w Opolu pod nr tel. 77 44 151 91.

Infolinia SMK: 19 239.

UWAGA! W kursach organizowanych w ramach projektu pielęgniarka, położna lub pielęgniarz może wziąć udział wyłącznie jednokrotnie!

Wykaz kursów organizowanych w 2023 roku

 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego realizowania świadczeń w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą wynosi 100 godzin dydaktycznych, w tym:

  zajęcia wykładowe – 16 godzin,
  zajęcia warsztatowe i treningowe – 84 godzin.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka, położna, nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania się z pacjentem, rodziną;
  • umiejętność samodzielnego komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym;
  • umiejętność stosowania zasady etyki ogólnej i zawodowej w komunikowaniu się z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym;
  • aktualną wiedzę w zakresie komunikowania się z pacjentem, jego rodziną dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka lub położna po ukończeniu kursu specjalistycznego komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie:

  1. Przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego w zakresie problemów i potrzeb pacjenta.
  2. Udzielanie wsparcia informacyjnego, emocjonalnego w ramach porady pielęgniarskiej, położniczej.
  3. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, położniczej przy uwzględnieniu dialogu motywującego.
  4. Wskazanie pacjentowi możliwości skorzystania z specjalistycznej pomocy psychiatrycznej/psychologicznej.
  5. Współdziałanie w zespole w oparciu o wspólne cele i założenia.
  6. Diagnozowanie czynników utrudniających i wspomagających pracę zespołową w miejscu pracy.
  7. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie z wykorzystaniem technik negocjacyjnych.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 70 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 58 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 12 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka, położna, nabywa:

  • metody oceny poziomu stresu, wyczerpania emocjonalnego, zaburzeń adaptacyjnych i objawów zespołu stresu pourazowego;
  • zasad opracowania scenariusza zajęć psychoedukacyjnych;
  • procesów psychologicznych zachodzących w organizmie człowieka w przebiegu choroby, hospitalizacji, niepełnosprawności;
  • umiejętność rozpoznania potrzeb pacjentów w sytuacjach trudnych, ze zwróceniem uwagi na funkcjonowanie społeczne, wpływ stanu emocjonalnego na życie codzienne, witalność i zdrowie psychiczne;
  • spojrzenia holistycznego na pracę z osobą w kryzysie w różnych grupach wiekowych;
  • modeli przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi/jego rodzinie;
  • form pomocy psychologicznej lub interwencyjnej;
  • znajomość zasad wspierającego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w sytuacji zagrożenia życia;
  • wiedzę z zakresu uwarunkowań wpływających korzystnie i niekorzystnie na przebieg żałoby;
  • potrzeb osoby osieroconej w procesie żałoby;
  • sposobów pomocy osobie w żałobie;
  • umiejętność rozpoznawania emocji i reakcji behawioralnych w poszczególnych fazach stresowej reakcji pourazowej;
  • umiejętność konstruowania i prezentowania programów psychoedukacyjnych;
  • umiejętność wdrażania działań wspierających w zależności od oceny stanu psychicznego, adekwatnie do wieku rozwojowego pacjenta;
  • umiejętność rozpoznawania potrzeb rodziny opiekującej się przewlekle chorym i niepełnosprawnym;
  • umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi i jego rodzinie;
  • umiejętność oceny adaptacji pacjenta do choroby i niepełnosprawności;
  • metody wsparcia osób osieroconych;
  • umiejętność rozpoznawania żałoby powikłanej powikłaną;
  • metody udzielania wsparcia rodzinie po stracie dziecka nienarodzonego.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka lub położna po ukończeniu kursu specjalistycznego wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny:

  1. Ocena stanu zdrowia psychicznego pacjentów na podstawie badania podmiotowego i przy użyciu specjalistycznych skal:
   1. pomiar stopnia radzenia sobie ze stresem przy użyciu skali mini – COPE;
   2. pomiar i monitorowanie natężenia kryzysu przy użyciu Trójwymiarowego.
  2. Modelu Oceny Kryzysu (TAF, ang. Triage Assessment Formular):
   1. pomiar adaptacji pacjenta do choroby i hospitalizacji przy użyciu skal: PSS-10, MINI MAC, AIS;
   2. pomiar ryzyka wystąpienia zachowań suicydalnych Columbia przy użyciu skal: Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), Suicide Behaviour Quiestionaire Revised (SBQ-R).
  3. Opracowanie i wdrożenie planu interwencji kryzysowej oraz wdrożenie procedury ACT postępowania z osobą znajdującą się w kryzysie.
  4. Ocena stanu duchowego pacjenta.
  5. Zastosowanie terapii wzmacniającej godność w pracy z pacjentem.
  6. Rozpoznanie żałoby powikłanej.
  7. Opracowanie i wdrożenie programu psychoedukacyjnego.
  8. Zastosowanie technik relaksacyjnych oraz praktyki uważności.
  9. Udzielenie porady pielęgniarskiej/położniczej pacjentowi i jego rodzinie w zakresie oceny stanu psychicznego.
  10. Udzielenie porady pielęgniarskiej/położniczej pacjentowi i jego rodzinie w zakresie wsparcia psychologicznego.
  11. Skierowanie pacjenta do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej/psychologicznej.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu z zastosowaniem różnorodnych metod diagnostycznych w tym ultrasonografii.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 170 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 65 godzin,
  zajęcia praktyczne – 105 godzin.

  Po ukończeniu kursu położna nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę w zakresie monitorowania dobrostanu płodu;
  • aktualną wiedzę w zakresie nowoczesnej aparatury do monitorowania stanu płodu;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i technicznych ultrasonografii;
  • specjalistyczną wiedzę o możliwościach obrazowania za pomocą ultrasonografii przy różnych drogach dostępu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury do diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie;
  • wiedzę o zasadach wykonywania badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej;
  • znajomość specyfiki wykonywania badania ultrasonograficznego w położnictwie;
  • wiedzę o zasadach opisu i interpretacji diagnostyki ultrasonograficznej ciąży pojedynczej;
  • wiedzę o zasadach wykonywania oceny i dokumentowania badania serca płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych;
  • znajomość specyfiki monitorowania dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie;
  • monitorować samodzielnie dobrostan płodu podczas ciąży i porodu o przebiegu fizjologicznym;
  • interpretować wyniki oceny dobrostanu płodu wykonywane różnymi metodami;
  • nauczyć pacjentkę dokonywać wstępnej oceny stanu płodu i dbać o jego prawidłowy rozwój;
  • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie monitorowania dobrostanu płodu, w szczególności w zakresie diagnostyki USG dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
  • dokonać wstępnej oceny ultrasonograficznej wybranych narządów jamy brzusznej oraz opisać wynik badania;
  • rozpoznawać wczesną ciążę i jej umiejscowienie oraz oceniać prawidłowość rozwoju pęcherzyka ciążowego, a także wiek ciążowy, masę, dojrzałość płodu i jego położenie;
  • dokonać wstępnej oceny płodu i struktur w jego otoczeniu oraz pogłębionej oceny serca płodu, układu krążenia i innych struktur płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych;
  • wykonać badanie ultrasonograficzne ciąży niskiego ryzyka, oceniać prawidłowość jej rozwoju, wielkość płodu, wykluczać duże wady anatomiczne płodu, oceniać stan płodu i popłodu oraz opisać wynik tego badania;
  • interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem techniki przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie;
  • określić, zarówno stany kliniczne, jak i obrazy ultrasonograficzne, które są wskazaniem do wykonania konsultacyjnego badania ultrasonograficznego lub hospitalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w interdyscyplinarnym zespole opieki zdrowotnej w zakresie oceny i interpretacji wyników badań ultrasonograficznych;
  • doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie oceny dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu;
  • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu oraz prawa pacjenta w świadczeniu opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą, wymagającą stosowania różnych metod oceny dobrostanu płodu.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona położna po ukończeniu kursu specjalistycznego monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu:

  1. Monitorowanie stanu płodu w czasie ciąży za pomocą dostępnych metod diagnostycznych.
  2. Monitorowanie stanu płodu podczas I i II okresu porodu.
  3. Interpretacja zapisu KTG z uwzględnieniem stanu ogólnego i położniczego ciężarnej/rodzącej.
  4. Ocena profilu biofizycznego płodu.
  5. Wstępna ocena wyników EKG płodu.
  6. Ocena monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej u płodu.
  7. Przeprowadzenie i interpretacja badań ultrasonograficznych w diagnostyce ciąży niskiego ryzyka wraz z oceną prawidłowości jej rozwoju i opisem wyników badania.
  8. Wyznaczenie terminu porodu na podstawie badania ultrasonograficznego.
  9. Dokonanie wstępnej oceny płodu i struktur w otoczeniu płodu oraz pogłębionej oceny serca, układu krążenia i innych struktur płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych.
  10. Ocena w badaniu ultrasonograficznym prawidłowości ciąży niskiego ryzyka: jej rozwoju, wielkości płodu, wraz z wykluczeniem dużych wad anatomicznych płodu, ocena stan płodu i popłodu (łożyska i płynu owodniowego) wraz z opisem wyników badania.
  11. Interpretacja podstawowych wyników badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem techniki przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie.
  12. Określenie w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu, jakich obrazów ultrasonograficznych powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne czy też należy skierować pacjentkę do lekarza bądź do szpitala.
  13. Wykonanie badania ultrasonograficznego podczas porodu.
  14. Dokonywanie wstępnej oceny stanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu na podstawie dostępnych badań.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu specjalistycznego.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 81 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 45 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 36 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi;
  • znajomość regulacji prawnych w obszarze profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • znajomość zasad postępowania zapobiegawczego i przeciwepidemicznego w chorobach zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • znajomość zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego;
  • znajomość zasad profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • znajomość zasad organizacji izolacji osoby z chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, w tym prowadzoną w warunkach domowych;
  • prowadzić specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi;
  • prowadzić edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • udzielić porady pielęgniarskiej w zakresie organizacji izolacji osoby z chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, w tym izolacji prowadzonej w warunkach domowych;
  • pobierać materiał do badań diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w tym szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej (wymaz z nosogardła);
  • wypracować z zespołem kontroli zakażeń szpitalnych optymalne warunki dla procesu pielęgnowania pacjenta z chorobą zakaźną, szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi:

  1. Prowadzenie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
  2. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2 i grypy.
  3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
  4. Udzielanie porady pielęgniarskiej w zakresie organizacji izolacji osoby w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w tym szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej w warunkach domowych.
  5. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, osób bliskich, rodziny/opiekuna prawnego w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta wymagającego wysokoprzepływowej terapii tlenem.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 51 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 27 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 24 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wymagającego wysokoprzepływowej tlenoterapii;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu przygotowania pacjenta, otoczenia i niezbędnego sprzętu do wdrożenia techniki wysokoprzepływowej tlenoterapii;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentowi dorosłemu wymagającemu wysokoprzepływowej tlenoterapii;
  • świadczyć samodzielnie opiekę z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wymagającego wysokoprzepływowej tlenoterapii;
  • współpracować w zespole opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki powikłań związanych z prowadzeniem wysokoprzepływowej tlenoterapii;
  • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie zapobiegania wystąpieniu powikłań związanych z prowadzeniem wysokoprzepływowej tlenoterapii.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem:

  1. Ocena stanu klinicznego pacjenta: stan świadomości, układ krążenia, układ oddechowy.
  2. Pomiar i ocena pulsoksymetrii.
  3. Interpretacja wyniku badania pomiaru gazów oddechowych i równowagi kwasowozasadowej we krwi (gazometria krwi tętniczej i żylnej).
  4. Przygotowanie sprzętu i dobór osprzętu do wysokoprzepływowej tlenoterapii.
  5. Podłączenie pacjentowi sprzętu do wysokoprzepływowej tlenoterapii na zlecenie lekarza.
  6. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, planowanie, realizacja i ocena działań podejmowanych na rzecz pacjenta wymagającego wysokoprzepływowej terapii tlenem.
  7. Profilaktyka powikłań w przebiegu stosowania wysokoprzepływowej terapii tlenem (HFNOT) obejmująca: pielęgnację oczu, jamy nosowej, jamy ustnej, ocenę stanu nawodnienia i odżywiania, zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.
  8. Usprawnianie lecznicze pacjenta z wykorzystaniem metod zachowawczych (oklepywanie klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia kaszlu, uruchamianie w obrębie łóżka i otoczenia).
  9. Psychoterapia podtrzymująca pacjenta leczonego metodą wysokoprzepływowej tlenoterapii.
  10. Komunikowanie się z pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem (HFNOT) i jego rodziną.
  11. Edukacja pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie stosowanej metody leczenia tlenem.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Uzyskanie przez pielęgniarki profesjonalnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji zdrowotnej i terapeutycznej mającej na celu poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 80 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 20 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę do koordynowania oraz prowadzenia edukacji pacjentów z chorobami układu krążenia;
  • specjalistyczną wiedzę do koordynowania oraz prowadzenia edukacji na temat prewencji chorób układu krążenia;
  • znajomość aktualnych wytycznych postępowania klinicznego oraz regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji w chorobach układu krążenia;
  • specjalistyczną wiedzę w zakresie doboru właściwych metod, form i środków dydaktycznych do prowadzenia edukacji terapeutycznej w chorobach układu krążenia;
  • realizować zadania edukacyjne wobec pacjentów z chorobami układu krążenia, a także wobec ich rodzin i/lub opiekunów;
  • realizować zadania edukacyjne z zakresu prewencji chorób układu krążenia;
  • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej;
  • opracować, indywidualizować oraz wdrażać program edukacji pacjenta z chorobą układu krążenia, wraz z włączaniem do niego rodziny i/lub opiekuna pacjenta;
  • udzielać samodzielnie określonych świadczeń edukacyjnych wobec pacjenta z chorobą układu krążenia oraz jego rodziny i/lub opiekuna;
  • przygotować pacjenta z chorobą układu krążenia oraz jego rodzinę i/lub opiekuna do wypisu ze szpitala oraz do samoopieki i samokontroli w domu;
  • oceniać i monitorować wiedzę, gotowość, motywację, możliwości oraz bariery pacjenta, jego rodziny i/lub opiekuna do samoopieki;
  • doradzać członkom zespołu multidyscyplinarnego w opiece nad pacjentem z chorobą układu krążenia;
  • prowadzić szkolenia z zakresu prewencji chorób układu krążenia oraz szkolenia przygotowujące pacjentów z chorobami układu krążenia, ich rodziny i/lub opiekunów do samoopieki i samokontroli.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego edukator w chorobach układu krążenia:

  1. Ocena stopnia niewydolności układu krążenia, w celu ustalenia planu edukacji, w zakresie racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, zwalczania używek, radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem czynnikami naporowymi środowiska, zwalczania nadwagi i otyłości.
  2. Dostosowanie metod i środków edukacji do przygotowania pacjenta i jego rodziny do samokontroli i samoopieki w chorobach układu krążenia.
  3. Realizacja programów profilaktyki chorób układu krążenia.
  4. Edukacja pacjenta i jego rodziny w ramach prewencji chorób układu krążenia.
  5. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych dla pacjentów z chorobami układu krążenia.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad pacjentem w chorobach układu oddechowego, w tym samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie porady pielęgniarskiej (w tym teleporady), prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 60 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu przyczyn, patomechanizmów i symptomatologii najczęstszych chorób układu oddechowego;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozowania, terapii, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji w wybranych chorobach układu oddechowego, w tym w chorobach infekcyjnych, nieinfekcyjnych, przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem POChP i astmy;
  • znajomość zasad udzielania porady pielęgniarskiej (w tym teleporady) w zakresie chorób układu oddechowego;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu samodzielnych czynności pielęgnacyjnych wykonywanych u pacjenta z chorobą układu oddechowego;
  • znajomość zasad postępowania profilaktycznego i zasad prowadzenia edukacji pacjenta z chorobą układu oddechowego z wykorzystaniem różnych metod, celem przygotowania chorego do samokontroli i samoopieki;
  • przeprowadzić poradę pielęgniarską (w tym teleporadę) w chorobach układu oddechowego;
  • identyfikować przyczyny, patomechanizm, symptomatologię i powikłania w najczęstszych chorobach układu oddechowego;
  • aktywnie współuczestniczyć w procesie diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjenta z chorobą układu oddechowego;
  • samodzielnie podejmować działania profilaktyczne i pielęgnacyjne na rzecz pacjenta z chorobą układu oddechowego;
  • prowadzić edukację wobec pacjenta z chorobą układu oddechowego celem przygotowania go do samokontroli i samoopieki;
  • dokonać oceny podejmowanych działań pielęgnacyjnych oraz w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego:

  1. Przeprowadzenie porady pielęgniarskiej (w tym teleporady) w obszarze diagnostyki, terapii i działań pielęgnacyjnych w chorobach układu oddechowego.
  2. Udział w planowaniu i realizacji działań na rzecz prewencji chorób układu oddechowego i ich powikłań u pacjentów.
  3. Przeprowadzanie badania przedmiotowego pacjenta z chorobą układu oddechowego (w tym z zastosowaniem e-stetoskopu) i dokonanie oceny jego stanu klinicznego.
  4. Pobieranie materiału biologicznego od pacjenta z nosa i gardła (nosogardzieli) w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2.
  5. Ocena stanu czynnościowego dolnych dróg oddechowych pacjenta przy pomocy badania spirometrycznego z testem broncholidacyjnym, PEF i oceny poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO).
  6. Wykonanie i interpretacja punktowych testów skórnych, śródskórnych, naskórkowych testów płatkowych w ramach diagnostyki chorób alergicznych.
  7. Wykonanie skórnego testu tuberkulinowego w ramach diagnostyki gruźlicy.
  8. Uczestniczenie w kwalifikacji pacjenta do immunoterapii alergenowej i wykonanie szczepienia preparatami odczulającymi w chorobach alergicznych.
  9. Kwalifikowanie pacjenta i wykonanie szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom i COVID-19.
  10. Uczestniczenie w aerozoloterapii pacjentów w chorobach układu oddechowego.
  11. Przygotowanie pacjenta z chorobą przewlekłą układu oddechowego i/lub jego opiekunów do DLT.
  12. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki oraz przygotowania do samoopieki, samokontroli w przebiegu chorób układu oddechowego.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 105 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 56 godzin,
  zajęcia praktyczne – 49 godzin.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu technik wentylacji mechanicznej i technologii respiratorów;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentowi dorosłemu wentylowanemu mechanicznie;
  • świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i warunkach domowych;
  • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad pacjentem dorosłym wentylowanym mechanicznie;
  • nauczać chorego i jego rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu powikłań związanych z prowadzeniem wentylacji mechanicznej w warunkach domowych;
  • doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki powikłań związanych z prowadzeniem wentylacji mechanicznej;
  • prowadzić szkolenia w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie;
  • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie:

  1. Ocena i monitorowanie wydolności oddechowej pacjenta na podstawie badania podmiotowego, badania przedmiotowego oraz dostępnych badań diagnostycznych.
  2. Ocena i monitorowanie skuteczności wentylacji mechanicznej na podstawie badania podmiotowego, badania przedmiotowego oraz dostępnych badań diagnostycznych.
  3. Ocena i monitorowanie działania drenażu czynnego, ssącego jamy opłucnej.
  4. Ocena ryzyka i zapobieganie powikłaniom związanym ze stosowaniem wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej.
  5. Ocena stanu pacjenta i rozpoznawanie powikłań związanych z prowadzoną wentylacją mechaniczną.
  6. Pomiar i ocena stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometria, kapnometria).
  7. Pomiar i ocena wyniku pulsoksymetrii i wykresu tętna.
  8. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, udrażnianie dróg oddechowych metodą przyrządową (rurka ustno-gardłowa lub nosowo-gardłowa) i bezprzyrządową, doraźna tlenoterapia.
  9. Doraźna wentylacja zastępcza z użyciem maski twarzowej/maski krtaniowej/rurki dotchawiczej i worka samrozprężalnego.
  10. Ocena położenia, monitorowanie ciśnienia w mankiecie uszczelniającym i pielęgnacja rurki dotchawiczej.
  11. Przygotowanie sprzętu i urządzeń niezbędnych do wdrożenia wentylacji mechanicznej – wykonanie testu poprawności pracy sprzętu, testu szczelności układu oddechowego respiratora oraz testu aparatu.
  12. Wykonanie inhalacji/nebulizacji z wykorzystaniem zestawów do inhalacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
  13. Pielęgnacja dróg oddechowych pacjenta wentylowanego mechanicznie (kontrola wydzieliny w drogach oddechowych, fizjoterapia klatki piersiowej, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych, higiena jamy ustnej i nosowej).
  14. Ocena i monitorowanie poziomu sedacji za pomocą wybranych skal, wdrażanie przyjętych protokołów sedacji.
  15. Ocena gotowości pacjenta do odzwyczajenia od respiratora na podstawie przyjętych protokołów.
  16. Ułożenie terapeutyczne pacjenta wentylowanego mechanicznie w łóżku.
  17. Komunikowanie się z pacjentem wentylowanym mechanicznie i jego rodziną, stosowanie alternatywnych metod komunikacji.
  18. Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną pacjenta oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz pacjenta i rodziny.
  19. Zapewnienie odpowiednich warunków otoczenia pacjenta wentylowanego mechanicznie w domu.
  20. Edukacja w zakresie zapobiegania infekcjom dróg oddechowych u pacjenta wentylowanego mechanicznie.
  21. Edukacja w zakresie pielęgnacji rurki dotchawiczej.
  22. Edukacja w zakresie obserwacji niepokojących objawów, które muszą skłonić pacjenta/rodzinę do poinformowania lekarza i pielęgniarki.
  23. Edukacja w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia pacjenta w domu.
  24. Edukacja w zakresie pielęgnacji pacjenta wentylowanego mechanicznie w domu.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu
 • Cel kształcenia

  Przygotowanie pielęgniarki do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych związanych z opieką, edukacją i rehabilitacją pacjenta w trakcie choroby COVID -19 oraz po jej przebyciu, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

  Czas trwania kształcenia

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:

  zajęcia teoretyczne – 56 godzin dydaktycznych,
  zajęcia praktyczne – 30 godzin dydaktycznych.

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka nabywa:

  • specjalistyczną wiedzę w zakresie profilaktyki zakażeń COVID-19 (w tym szeroko rozumianych zasad sanitarno-epidemiologicznych) w postępowaniu z pacjentem w środowisku szpitalnym, poradniach oraz w opiece domowej;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu etiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji choroby COVID-19 i odległych konsekwencji zdrowotnych (w tym long COVID) po przechorowaniu COVID-19;
  • specjalistyczną wiedzę w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wszystkich etapach choroby COVID-19 i jej następstw;
  • podjąć działania profilaktyczne zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi w opiece nad pacjentem z podejrzeniem, rozpoznaniem COVID-19 w ramach opieki stacjonarnej i domowej;
  • kwalifikować i wykonywać szczepienia przeciwko COVID-19 zgodnie z obowiązującą procedurą i przepisami prawnymi;
  • rozpoznać pod względem symptomatologicznym zakażenie SARS-CoV-2 i pełnoobjawową chorobę COVID-19;
  • różnicować diagnostykę, współuczestniczyć w działaniach: terapeutycznych, rehabilitacyjnych, związanych z odległymi konsekwencjami zdrowotnymi (w tym long COVID) po przechorowaniu COVID-19;
  • sprawować opiekę pielęgniarską nad pacjentem w każdym etapie choroby COVID-19.

  Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego opieka nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 oraz po jej przebyciu:

  1. Prowadzenie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu.
  2. Współudział w diagnozowaniu choroby COVID-19 poprzez pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych (test PCR i antygenowy), w tym wymazów z nosa i gardła zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
  3. Prowadzenie doraźnej tlenoterapii w warunkach stacjonarnych i domowych w odniesieniu do stadium choroby COVID-19.
  4. Prowadzenie określonych elementów rehabilitacji przyłóżkowej poprawiającej wydolność oddechową i usprawnianie ruchowe w odniesieniu do stadium choroby COVID-19.
  5. Edukowanie osób dorosłych w zakresie zalecanych szczepień ochronnych w profilaktyce COVID-19.
  6. Kwalifikacja i wykonywanie szczepień ochronnych osób dorosłych w zakresie profilaktyki COVID-19.
  7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, samoopieki, samokontroli u pacjentów po przebytym COVID-19.
  Pliki do pobrania:
  1. Program kursu