2401.24

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Opolu uprzejmie zawiadamia, że poszukuje specjalistów ds. ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia powołuje się spośród osób będących:


  • pielęgniarką albo pielęgniarzem – posiadającym prawo wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234);

  • fizjoterapeutą – w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234);

  • psychologiem – posiadającym tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku psychologia;

  • pedagogiem – posiadającym tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów w zakresie pedagogiki;

  • pedagogiem specjalnym – posiadającym tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika specjalna;

  • pracownikiem socjalnym – posiadającym kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938);

  • doradcą zawodowym – posiadającym tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku psychologia lub pedagogika specjalna lub studiów w zakresie pedagogiki lub socjologii, lub posiadającym tytuł zawodowy licencjata uzyskany po ukończeniu studiów w zakresie doradztwa zawodowego albo ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W WOJEWÓDZKIM ZESPOLE
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OPOLU

ul. Piastowska 12
45-082 Opole
nr tel. 77 4524428
potrzebawsparcia@opole.uw.gov.pl
w godzinach od 8.30 do 14.30