Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

 1. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskie.

Informujemy, że dostępna jest już polska wersja przewodnika Komisji Europejskiej pt.: „Europejska Legitymacja Zawodowa. Podręcznik użytkownika dla właściwych organów”.

Można go pobrać ze strony internetowej KE pod poniższym linkiem:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_pl.pdf

Pliki do pobrania:
 1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych do 20 października 2007 r.
 2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 r.
 3. Praca w niderlandzkiej służbie zdrowia – informacje dla polskiego personelu pielęgniarskiego
 4. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
 5. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych