Komunikat Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
dotyczący zasad wyznaczania jej przedstawicieli
do składów komisji egzaminacyjnych

Wymagany skład komisji egzaminacyjnej został określony w § 28 ust. 3 oraz § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761). Zgodnie z ww. przepisami w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą między innymi przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego (§ 28 ust. 3 pkt 3 oraz § 34 ust. 2 rozporządzenia).

Oznacza to, że organizator kształcenia nie może nie powołać do składu komisji egzaminacyjnej osoby zaproponowanej przez organ samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu (ORPiP), dążąc do prawidłowej współpracy przy wykonywaniu przepisów prawa związanych z powoływaniem składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych przedstawia poniżej stanowisko ORPiP w sprawie zasad obowiązujących przy wyznaczaniu przedstawiciela ORPiP w skład komisji egzaminacyjnych.

I. Termin złożenia wniosku

Wyznaczenie właściwej osoby następuje na wniosek organizatora kształcenia i dokonywane jest w drodze uchwały podejmowanej na posiedzeniu ORPiP lub Prezydium ORPiP. Posiedzenia tych organów kolegialnych zwoływane są w terminach ustalonych Harmonogramem posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, obowiązującym na dany rok kalendarzowy, zamieszczonym na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu (www.oipip.opole.pl).

Organizator kształcenia składając wniosek o wyznaczenie przedstawiciela ORPiP, który miałby być rozpoznany na danym posiedzeniu ORPiP lub jej Prezydium uwzględnić powinien fakt, iż zgodnie z regulaminami działania ORPiP lub Prezydium ORPiP na odpowiednio czternaście (14) i siedem (7) dni przez terminem ich posiedzeń opracowywany jest i przesyłany członkom porządek obrad, który winien obejmować wyznaczenie danej osoby w skład komisji egzaminacyjnej.

Wobec powyższego, w celu podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP stosowny wniosek winien wpłynąć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie umożliwiającym wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, tj. co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem ORPiP i 7 dni przed posiedzeniem Prezydium ORPiP. W sytuacji, gdy wniosek wpłynie przed terminem najbliższego posiedzenia ORPiP czy Prezydium ORPiP, ale później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia ORPiP bądź 7 dni w przypadku posiedzenia Prezydium ORPiP, wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym najbliższym posiedzeniu.

W związku z powyższym ORPiP zwraca się do wszystkich organizatorów kształcenia o stosowanie określonych wyżej reguł postępowania, co pozwoli na funkcjonowanie prawidłowego modelu współdziałania w zakresie trybu wyznaczania przedstawiciela ORPiP w skład komisji egzaminacyjnej.

Jolanta Grzyb
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu