Akty prawne

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych (Dz. U. 97.73.464).

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. 7.73.465).

Dział prawa wykonywania zawodu

Dział Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu zajmuje się sprawami dotyczącymi Prawa Wykonywania Zawodu i wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu, takimi jak m.in.:

 • wydanie prawa wykonywania zawodu,
 • wymiana prawa wykonywania zawodu (w przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży),
 • wpis do rejestru pielęgniarki i położnej,
 • skreślenie z rejestru pielęgniarki i położnej,
 • aktualizacja danych,
 • uzyskanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pracy w krajach Unii Europejskiej,
 • wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce / położnej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • wydanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce / położnej nie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • zaprzestanie prawa wykonywania zawodu,
 • zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu,
 • wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu.
W ww. sprawach prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
pod nr tel.: 77 441 51 90 w. 22 lub 77 441 51 92.
Pliki do pobrania:
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 2. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. A – dane osobowe
 3. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. B – dane o wykształceniu
 4. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. C – dane o stażu podyplomowym
 5. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. D – dane zawodowe
 6. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. E – dane o aktualnym zatrudnieniu i wpisie do RPWDL
 7. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. F – dane o zatrudnieniu
 8. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. G – dane o specjalizacji i kursach
 9. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych cz. H – dane do korespondencji
 10. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru
 11. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem państwa UE
 12. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa UE
 13. Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpis do rejestru dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu wydane przez Urząd Wojewódzki, okręgową radę
 14. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 15. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 16. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku jego utraty
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej; wydanie innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej
 18. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
 19. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu
 20. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
 21. Oświadczenie pielęgniarki/ położnej/ pielęgniarza/ położnego, obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej/ pielęgniarza/ położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 22. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia
 23. Uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej