Komunikaty

 1. Komunikat dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych opłacających składki członkowskie indywidualnie
 2. Komunikat dotyczący płaconych składek członkowskich za pośrednictwem pracodawców na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 • Wzór wykazu zatrudnionych pielęgniarek i położnych

  Wzór wykazu w pliku do pobrania.

 • Składki członkowskie należy wpłacać na numer konta bankowego:

  Santander Bank Polska S.A.
  33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

  Odbiorca wpłaty: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
  ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole.

  – dla osób opłacających składki indywidualnie

  W tytule wpłaty należy podać następujące dane osoby, która opłaca składkę indywidualnie:

  • Imię i nazwisko;
  • Numer prawa wykonywania zawodu;
  • Rok i miesiąc, za który jest opłacana składka.

  Powyższe informacje należy wpisać w tytule przelewu według następującego wzoru:
  Anna Nowak; 240XXXXP; 2024; 1

  – dla płatników instytucjonalnych

  W tytule wpłaty należy podać:

  • Nazwę placówki;
  • Rok i miesiąc, za który jest opłacana składka.

  Powyższe informacje należy wpisać w tytule przelewu według następującego wzoru:
  Nazwa placówki; 2024; 1

  Podmiot zatrudniający do trzech pielęgniarek, położnych może w tytule przelewu podać:
  Imię Nazwisko (alfabetycznie); numer prawa wykonywania zawodu; rok; miesiąc; kwota składki za daną osobę

 • Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

  Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.

  2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

  § 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

  1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
  2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
  3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

  2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

  § 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  § 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

  1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
  2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem*,
  3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
  4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
  5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
  6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
  7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
  8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

  § 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

  § 6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

  § 7. Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

  * – dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

  (1) pod pojęciem pielęgniarki rozumie się także pielęgniarza.
  (2) pod pojęciem położnej rozumie się także położnego.

 • Wpłaty dokonujemy zgodnie z wysokością składki członkowskiej, która w 2024 roku wynosi:

  • 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia;
  • 58,26 zł miesięcznie dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

  Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 • Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego

  W polskim systemie prawnym występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych. Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

  Ustawa ta ustanawia nakaz członkostwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

  Obowiązek opłacania składek członkowskich

  Omawiana ustawa w art. 11 ust. 2 z faktem członkostwa w samorządzie wiąże pięć podstawowych obowiązków:

  1. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  2. sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,
  3. przestrzegania uchwał organów izb,
  4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
  5. aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

  Zatem członek samorządu jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.

 • Korzyści z regularnego opłacania składek członkowskich

  Pielęgniarki, położne regularnie i nieprzerwalnie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mogą także korzystać z Funduszu OIPiP w Opolu, z którego finansowana jest pomoc w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka OIPiP lub gdy członek OIPiP znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

 • Dochodzenie przed sądem i egzekucja zaległych składek

  Zgodnie z art. 59 ustawy egzekucja ta będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Zgodnie z zaleceniami Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w przypadku braku wpłat należnych składek za dwa pełne okresy winny one podlegać egzekucji.

 • Pielęgniarki, położne regularnie i nieprzerwanie opłacające składki członkowskie są uprawnione do refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Mogą także korzystać z Funduszu OIPiP w Opolu, z którego finansowana jest pomoc w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka OIPiP lub gdy członek OIPiP znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

  Pliki do pobrania:
  1. Opinia prawna dotycząca wysokości opłacanych składek członkowskich
  2. Stanowisko w sprawie przyjęcia 5-letniego okresu przedawnienia dla dochodzenia świadczeń z tytułu składek członkowskich
  3. Pismo NIPiP dotyczące składki członkowskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r.