REFUNDACJA KOSZTÓW LECZENIA SANATORYJNEGO LUB REHABILITACYJNEGO NABYWAJĄCYM PRAWO DO EMERYTURY

emerytura_baner

Wniosku i załączników nie należy zszywać ani spinać. Komplet dokumentów należy dostarczyć w kopercie lub w osobnej koszulce foliowej do biura OIPiP w Opolu, drogą listowną, osobiście lub przez osobę trzecią.
 • Z refundacji mogą korzystać członkowie OIPiP w Opolu spełniający następujące warunki:

  1. są wpisani do OIPiP w Opolu,
  2. regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie przez okres minimum 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  3. nabyli prawo do emerytury,
  4. złożyli wniosek maksymalnie do 1 roku od dnia nabycia prawa do emerytury (licząc od daty wskazanej w piśmie z ZUS o nabyciu prawa do świadczenia emerytalnego),
  5. nie zwrócili się o wypłatę ani nie otrzymali nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury,
  6. uiścili część kosztów leczenia w kwocie nie mniejszej niż 25%, pokrytych we własnym zakresie,
  7. nie zostali ukarani przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych za karalne przewinienie zawodowe oraz nie zostali ukarani przez sąd powszechny za popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu, w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku,
  8. nabyli świadczenia rehabilitacji/leczenia uzdrowiskowego, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej, jak również świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – udzielane w podmiotach leczniczych, w następujących formach:
   • minimum 7-dniowy turnus leczniczo-rehabilitacyjny w systemie całodobowym,
   • minimum 10-razowa seria zabiegów rehabilitacyjnych w podmiotach działających w systemie dziennym.
 • Z refundacji kosztów leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego nabywającym prawo do emerytury, w formie leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego, pokrywane są koszty leczenia – do wysokości 75% poniesionych kosztów wynikających z opłat za świadczenia, przy czym nie więcej niż do kwoty 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – członków OIPiP w Opolu, spełniających wymogi określone w Regulaminie refundacji kosztów leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego nabywającym prawo do emerytury.

 • Do biura OIPiP w Opolu należy złożyć oryginał wniosku o refundację kosztów leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  • załącznik nr 3 (dla osób odprowadzających składki za pośrednictwem pracodawcy – str. 4 wniosku) lub załącznik nr 4 (dla osób odprowadzających składki indywidualnie – str. 5 wniosku) potwierdzający regularne i nieprzerwane opłacanie składek przez okres ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • kopie dokumentów potwierdzających zakup świadczeń z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji leczniczej, tj. imienne faktury lub imienne rachunki bez nr NIP (Uwaga! Potwierdzenie przelewu nie jest fakturą ani rachunkiem),
  • jeżeli poniższe informacje nie wynikają z treści faktur i rachunków należy dołączyć dodatkowo:

   • w przypadku podmiotu dziennego – dokumenty potwierdzające realizację zabiegów z podaniem rodzaju zabiegów i ich liczby;
   • w przypadku ośrodka całodobowego – dokumenty potwierdzające okres dni pobytu i rodzaj oraz liczbę zabiegów;
  • kopię decyzji organu rentowego (ZUS) o przyznaniu świadczenia emerytalnego,
  • oświadczenie o braku złożenia wniosku o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury – str. 2 wniosku „oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu przesłanek, o których mowa w Regulaminie”.

  Uprawnienie do otrzymania refundacji w formie leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego wygasa po upływie 1 roku od dnia nabycia prawa do emerytury. Z pomocy w formie refundacji kosztów leczenia sanatoryjnego bądź rehabilitacyjnego członkowie OIPiP w Opolu mogą skorzystać tylko jeden raz, wybierając jedną z form pomocy. Członkowie OIPiP w Opolu ubiegający się o refundację składają wnioski w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym dniu rozpatrywane będą w roku następnym.

  Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych w jego treści danych, ze szczególnym uwzględnieniem pól: „podpis”, „data” oraz „miejscowość”.

 • Tak. W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję, wnioskodawca ma prawo odwołać się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w formie pisma. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez wnioskodawcę jest ostateczna.

  • Otrzymanie refundacji jest dochodem członka OIPiP w Opolu i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez członka OIPiP w Opolu. Księgowość OIPiP w Opolu wyda stosowny dokument umożliwiający wnioskodawcy rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
  • Wnioski muszą zostać dostarczone do biura OIPiP w Opolu w oryginale wraz z wymaganymi kopiami dokumentacji. Nie jest dozwolone składanie wniosków w formie elektronicznej. Wniosek może zostać złożony do biura OIPiP w Opolu w formie listu, przez osobę trzecią lub osobiście.
  • W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie, Komisja może jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
  • W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone od dnia 1 grudnia roku poprzedniego do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.