SMK – System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – to system stworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, działający na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845) oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1991 z późn. zm.), którego zadaniem jest wspomaganie procesu kształcenia specjalizacyjnego m.in. pielęgniarek i położnych.

Za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK są przeprowadzane/przetwarzane:
 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędny jest:
 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • przeglądarka internetowa.

W celu korzystania z SMK konieczne jest założenie konta.

W przypadku pielęgniarek i położnych, które do tej pory nie poinformowały OIPiP w Opolu o zmianach w zakresie danych osobowych, np.: nazwisko, adres zamieszkania, dane o wykształceniu i dane o szkoleniach, konieczne jest tego zgłoszenie za pomocą arkuszy aktualizacyjnych (https://oipip.opole.pl/prawo-wykonywania-zawodu/) oraz wymaganych załączników, np.: kserokopia zaświadczeń, kserokopia dyplomów i suplementów, kserokopia aktu małżeństwa.

Powyższe pozwoli Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaakceptować wniosek o modyfikację uprawnień, tym samym gwarantując wnioskodawcy pełny dostęp do SMK w celu zakwalifikowania się na dane szkolenie.

Chcąc ułatwić użytkowanie SMK pielęgniarkom i położnym, OIPiP w Opolu przygotowała dla swoich członków krótkie nagrania instruktażowe opisujące proces:
 • założenia konta w SMK,
 • złożenia wniosku o modyfikację uprawnień,
 • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny.

Uwaga! Osoby posiadające konto w serwisie GOV, mogą zalogować się za jego pomocą do SMK.

smk_img_01

Co muszę zrobić aby zostać zakwalifikowana/ny na szkolenia/egzamin państwowy?

Proces ten zamyka się najczęściej w trzech krokach. Należy:
 1. Zarejestrować konto w SMK (wyłącznie w przypadku braku konta w serwisie GOV – patrz wyżej);
 2. Złożyć wniosek o modyfikację uprawnień;
 3. Złożyć wniosek o zakwalifikowanie na wybrany rodzaj kształcenia.

Często występujące problemy

Informacje dotyczące zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

 1. Pomoc i infolinia w zakresie SMK
 2. Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK
 3. Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
 4. Krótka instrukcja założenia konta w SMK
 5. Zakładanie konta w SMK – instrukcja dla pielęgniarek i położnych
 6. Weryfikacja danych po założeniu wniosku w systemie SMK
 7. Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta
 8. Wykaz najczęściej zadawanych pytań dotyczących SMK
 9. Komunikat w sprawie pielęgniarek i położnych składających wniosek o modyfikację uprawnień za pomocą podpisu kwalifikowanego lub e-puap
 10. FAQ SMK
 11. Instrukcje dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na Instrukcję dla organizatorów kształcenia gdzie znajduje się informacja na temat obsługi EKK)
 12. Instrukcje dla pielęgniarek i położnych
 13. Wszystkie instrukcje
 14. Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych