Інформація для громадян України
Informacje dla obywateli Ukrainy

Cолідарні з Україною / Solidarni z Ukrainą

Infolinia NFZ dot. informacji zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy

Kontakt do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w sprawie zasad zatrudnienia pielęgniarek i położnych z Ukrainy w Polsce
dostępny w godzinach pracy biura pod numerem telefonu: 507 225 837

Aktualnie istnieje przyśpieszona ścieżka umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarka/ pielęgniarz i położna, uregulowana w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ścieżka ta jest przeznaczona dla pielęgniarek/ pielęgniarzy i położnych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Ww. ścieżka zwalnia z konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego.

Uproszczony tryb kończy się uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (PWZ) pielęgniarki/ pielęgniarza lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w konkretnym podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uzyskaniem warunkowego PWZ pielęgniarki. PWZ są wydawane na okres 5 lat. Aby ubiegać się o przyznanie ww. PWZ niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza lub położnej, którą udziela Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej.

Poniżej przekazujemy informacje dot. postępowania, w tym warunków jakie muszą spełnić obywatele Ukrainy.

Po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia należy złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie PWZ do odpowiedniej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Wnioski wysyłane do Ministra Zdrowia wraz z wykazami załączników oraz wnioski o przyznanie PWZ znajdują się poniżej.

Komunikaty Ministerstwa Zdrowia

Komunikat do pielęgniarek/ pielęgniarzy i położnych będących obywatelami Ukrainy

Умовне право на здійснення професійної діяльності медичної сестри або акушерки

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Zgoda Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza lub położnej na terytorium RP dla obywateli Ukrainy

 • Kto może skorzystać?

  Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej, nie posiadająca doświadczenia zawodowego.

  Gdzie można wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej:

  W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

  KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia

  Warunki jakie musisz spełnić:

  1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;
  4. wykazywać nienaganną postawę etyczną.

  Dodatkowo musisz posiadać:

  1. dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów
   UWAGA. Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu pielęgniarki lub położnej, mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
  2. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
  3. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);
  4. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
   • Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis),
   • dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka/położna): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej.
   • W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)” Oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
  5. dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości);
  6. dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów (dla osób, które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24 lutym 2022 r.).

  Wymagania, jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia:

  Tłumaczenia wszystkich dokumentów obcojęzycznych na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

  Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazane powyżej w punkcie 1.

  Wnioski o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zawodzie pielęgniarki/położnej i wymagane załączniki należy kierować na adres:

  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Rozwoju Kadr Medycznych
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam).

  Przebieg postępowania:

  1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
  2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów, będziemy się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
  3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji.

  Opłaty:

  Usługa jest bezpłatna.

  KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (wniosek poniżej)

  1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, udaj się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu.
  2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej”. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia.
  3. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od otrzymania odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
  4. Jeżeli Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych złożysz skargę na tą uchwałę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

  1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do wykonywania zawodu, przez cały okres zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio pielęgniarki albo położnej;
  2. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
  3. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia;
  4. Przekazane przez Ciebie dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie);
  5. Zgłoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Zgłoszenia dokonaj na adres e-mail: m.moszczynska@mz.gov.pl. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia.
  Pliki do pobrania:
  1. Wniosek o warunkowe PWZ pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej
  2. Wykaz załączników do wniosku
 • Kto może skorzystać?

  Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach.

  Gdzie można wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej:

  W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

  KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra

  Warunki jakie należy spełnić:

  1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;
  4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;
  5. posiadać 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach.

  Dodatkowo musisz posiadać:

  1. dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;
   UWAGA. Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu pielęgniarki lub położnej, mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
  2. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
  3. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);
  4. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną;
   • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis),
   • dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka/położna): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej.
   • W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)”. Oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis),
  5. dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy;
   UWAGA. Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
  6. dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości);
  7. dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów (dla osób, które przekroczyły granicę Ukrainy z Polską po 24 lutym 2022 r.).

  Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia:

  Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

  Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazane powyżej w punkcie 1 i 5.

  Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją:

  Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Rozwoju Kadr Medycznych
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam).

  Przebieg postępowania:

  1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
  2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
  3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

  Opłaty:

  Usługa jest bezpłatna.

  KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej

  1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, udaj się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu;
  2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej”. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia;
  3. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od otrzymania odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
  4. Jeżeli Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych złożysz skargę na tą uchwałę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

  1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio pielęgniarki albo położnej;
  2. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
  3. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia;
  4. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie);
  5. Zgłoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Zgłoszenia dokonaj na adres e-mail: m.moszczynska@mz.gov.pl. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia.
  Pliki do pobrania:
  1. Wniosek o warunkowe PWZ pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej dla osób z doświadczeniem zawodowym
  2. Wykaz załączników do wniosku
 • Kto może skorzystać?

  Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach oraz zaświadczenie od podmiotu leczniczego (tzw. promesa zatrudnienia/przyobiecanie zatrudnienia).

  Gdzie można wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej:

  W podmiocie leczniczym w Polsce od którego uzyskałeś zaświadczenie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

  KROK 1: Uzyskaj zgodę od Ministra Zdrowia

  Warunki jakie musisz spełnić:

  1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;
  4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;
  5. posiadać 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach;
  6. wykazywać znajomość języka polskiego;
  7. posiadać zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, okres planowanego zatrudnienia oraz zakres czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem.

  Dodatkowo musisz posiadać:

  1. dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille (jeżeli dokument został wydany przez szkołę działającą w systemie szkolnictwa państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.);
   W przypadku gdy spełnienie warunku legalizacji jest niemożliwe lub znacząco utrudnione, należy przekazać pisemną informację w tym zakresie.

   UWAGA. Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu pielęgniarki lub położnej mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
  2. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
  3. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);
  4. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną;
   • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis),
   • dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka/położna): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej,
   • W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)”. Oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis;
  5. dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy;
   UWAGA. Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
  6. oświadczenie, że wykazujesz znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego Ci zakresu czynności zawodowych; (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
  7. zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające poniższe informacje:
   • Twoje imię i nazwisko;
   • wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
   • czas planowanego zatrudnienia;
   • wskazanie zakresu czynności zawodowych zgodnych z posiadanym przez Ciebie wykształceniem.
  8. dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

  Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia:

  Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

  Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazane powyżej w punkcie 1 i 5.

  Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją

  Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Rozwoju Kadr Medycznych
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam).

  Przebieg postępowania

  1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
  2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
  3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

  Opłaty:

  Usługa jest bezpłatna.

  KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej

  1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, udaj się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu;
  2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej”. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia;
  3. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od otrzymania odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
  4. Jeżeli Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych złożysz skargę na tą uchwałę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

  1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do wykonywania zawodu, przez pierwszy 1 rok zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio pielęgniarki albo położnej;
  2. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w podmiocie leczniczym od którego otrzymałeś zaświadczenie (promesę/przyobiecanie zatrudnienia);
  3. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia;
  4. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).
  Pliki do pobrania:
  1. Wniosek o PWZ na określony zakres czynności pielęgniarki pielęgniarza położnej
  2. Wykaz załączników zakres czynności

Wnioski składane do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu o przyznanie prawa wykonywania zawodu

UWAGA. Do wniosku nr 1 oraz wniosku nr 2 należy dołączyć wydaną przez Ministra Zdrowia zgodę na pracę w Polsce wraz z załącznikami podanymi we wniosku.

Wniosek (1) o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ położnych

Wniosek (2) o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ położnych

Wniosek nr 3 składamy wyłącznie w przypadku ubiegania się o prawo wykonywania zawodu zgodnie z art. 35 oraz art. 36 z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 479 ze zm.). Poniższy wniosek nie dotyczy osób z uzyskaną decyzją od Ministra Zdrowia.

Wniosek (3) o przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa UE

Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Медична допомога громадянам України
Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які перейшли кордони Республіки Польщі з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Rekrutacja do zespołu medycznego Polish Medical Mission Vasco Emergency Team

Numer konta Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna

Opinia prawna dot. możliwości wsparcia Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Izby Okręgowe w związku z sytuacją na Ukrainie

Działania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ws. pomocy Ukrainie

Działania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ws. pomocy Ukrainie

Stanowisko z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie pomocy dla pielęgniarek uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN)

Informacje z ICN ze specjalnego seminarium internetowego z europejskimi liderami pielęgniarek, które zgromadziły grupy pielęgniarskie w celu omówienia kryzysu na Ukrainie

Europejskie Stowarzyszenie Położnych

Oświadczenie Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

EMA’s statement regarding the war in Ukraine