Komunikat w sprawie zmiany sposobu logowania do systemu RPWDL

Szanowni Państwo,

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.

Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 • przez profil zaufany,
 • za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 • poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!

Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.

Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?

Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/,
 2. kliknąć „Zaloguj się”,
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”,
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji.

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.

Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?

Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .

Dodatkowe informacje

Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].

Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.

Dlaczego zmienia się sposób logowania?

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

Komunikat w sprawie obowiązku sprawozdawczego podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i pielęgniarskich za 2021 rok

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz. 955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.

Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl.

Komunikat w sprawie obowiązku przekazywania danych
o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej oraz zakresu danych podlegających przekazywaniu

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na wątpliwości Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczące w szczególności osób i zakresu danych, które obejmuje taki obowiązek przekazywania danych o zdarzeniach medycznych.

W informacji wskazano, iż od dnia 1 lipca 2021 r. zgodnie art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 666) usługodawcy zobowiązani są:

 • przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (dalej SIM) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego,
 • dokonywać za pośrednictwem SIM wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (dalej EDM) określonej w przepisach wydanych na podstawie 13a ustawy z dnia 29 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia( Dz. U. z 2021 r. poz. 666), zwanej dalej „ustawą o SIOZ”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przez zdarzenie medyczne należy rozumieć działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Szczegółowy zakresu danych zdarzenia medycznego jakie usługodawcy zobowiązani są przekazywać do SIM w związku z wypełnieniem ciążącego na nich obowiązku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253).

W tym miejscu warto podkreślić, iż jedną z przekazywanych danych są dane dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, do której przekazywania będą zobowiązani usługodawcy, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej wytwarzają powołaną dokumentację.

Obowiązek przekazywania do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich usługodawców tj. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zarówno tych którzy udzielają świadczeń zdrowotnych komercyjnie, jak i tych których świadczenia finansowane są ze środków publicznych (w ramach kontraktów z NFZ).

W kontekście naszych członków samorządu wskazać należy, iż usługodawcami będą pielęgniarki lub położne udzielające świadczeń w ramach praktyk zawodowych (poza praktyką wyłącznie w zakładzie leczniczym). Zasadniczo bowiem pielęgniarki czy położne wykonujące zawód w formie praktyk zawodowych wpisują się w pojęcie usługodawcy i wówczas to na nich ciąży obowiązek podłączenia się do Systemu e-Zdrowia i przekazywania danych zdarzenia medycznego.

Minister Zdrowia wyjaśnił także, iż pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i udzielające świadczenia zdrowotne w ramach własnych praktyk zawodowych wyłącznie w zakładzie leczniczym, na podstawie umowy, nie muszą indywidualnie przekazywać danych o zdarzeniach medycznych do SIM. Pielęgniarki i położne w tym przypadku udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach tych zdarzeń medycznych, nie działają jako odrębny, niezależny usługodawca, lecz działają w imieniu i na rzecz innego usługodawcy, z którym pozostają w stosunku zatrudnienia (współpracują).

W takim przypadku zatem występuje inny podmiot udzielający świadczeń i to właśnie ten podmiot będzie, w opisanej sytuacji, usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o SIOZ, i to na nim spoczywać będzie obowiązek realizacji tego obowiązku.

Pytany Minister Zdrowia o konsekwencje prawne związane z niedostosowaniem się usługodawców do obowiązków wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, wskazał, że na obecną chwilę nie przewiduje się kar lub innych konsekwencji prawno-finansowych. Jednak podmioty lecznicze powinny jak najszybciej dostosować się do ww. obowiązków, gdyż są to obowiązki wynikające z ustawy (art. 56 ust. 2a ustawy o SIOZ).

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Spółki cywilne i partnerskie

 1. Na podstawie jakich aktów prawnych działa spółka cywilna i partnerska oraz kto może w niej pracować?
 2. Czy oprócz pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym – pielęgniarki środowiskowej w punkcie nauczania i wychowania mogą pracować w spółce pielęgniarki środowiskowe lub pielęgniarki z licencjatem, czy tylko magister pielęgniarstwa i z jakim stażem zawodowym?
 3. Czy przy przekształcaniu spółki cywilnej w NZOZ są jakieś wytyczne prawne co do kwalifikacji zawodowych odnośnie osoby/osób tworzących NZOZ, czy potrzebne jest wykształcenie wyższe, czy założycielem może być pielęgniarka dyplomowana?

Spółki cywilne i partnerskie, opinia prawna – dokument do pobrania.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 960).

Najważniejsze zmiany w kontekście stosowania ustawy przez OIPiP – dokument do pobrania.

Ważna informacja dla osób prowadzących praktykę zawodową!

W związku z otrzymanym kolejnym pismem z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącym raportu praktyk zawodowych figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do 10 x minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (według art. 107.1.2 ustawy o działalności leczniczej).

Jednocześnie bardzo prosimy o dopisanie (jeśli wcześniej nie było) na wysyłanym drogą elektroniczną wniosku, adresu mailowego Państwa, w celu ułatwienia dalszej korespondencji.

Informacje dla osób, które mają wpis do rejestru praktyk zawodowych (rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą)

Informujemy, że można zakładać konta w rejestrze praktyk zawodowych. Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej oraz wydrukowania sobie zaświadczenia.

Mając założone konto w rejestrze, od 1 kwietnia 2013 roku, wszystkie wnioski dotyczące praktyk zawodowych będą składane w systemie drogą elektroniczną.

Założenie konta:
 1. proszę wejść do rejestru na adres: www.rpwdl.csioz.gov.pl,
 2. proszę wejść po lewej stronie w Aplikację dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych,
 3. pojawi się informacja: Jeśli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj – proszę kliknąć i założyć konto,
 4. proszę ponownie wejść do rejestru i zalogować się,
 5. proszę wejść w menu: Jak uzyskać uprawnienie do Ksiąg rejestrowych. Pojawi się strona zatytułowana: Jak uzyskać uprawnienie do tworzenia wniosku na rzecz podmiotu leczniczego. W punkcie pierwszym danej strony jest umieszczony wniosek o nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Proszę wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie odesłać do Izby lub dostarczyć osobiście. Wypełniając wniosek, nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, więc w tym miejscu proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

System na chwilę obecną, nie potwierdza nadania Państwu uprawnień, dlatego po wysłaniu wniosku, proszę odczekać około 2 dni i próbować ponownie wejść do programu na swoje konto. Jeśli po wejściu w menu – w zaświadczenie dla pielęgniarek, zaświadczenie się pojawi i będzie można sobie wydrukować, to znaczy że macie Państwo nadane uprawnienia.

Wysyłanie wniosków drogą elektroniczną – wymagany podpis elektroniczny

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 325 z późn. zm.) wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski są składane tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w programie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, należy posiadać podpis elektroniczny jako kwalifikowanego podpisu elektroniczny lub podpisu potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:
 1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto – profil zaufany – załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizacje poszczególnych etapów.

Przypominamy!

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (według art. 107.1.2).

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata za wpis w 2024 r. wynosi 149,00 zł,
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej (według art. 105), opłata za zmiany wpisu w 2024 r. wynosi 74,50 zł.

Podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności leczniczej jest zobowiązany do wykreślenia się z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wykreślenie następuje na wniosek podmiotu leczniczego (za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w ustawie o działalności leczniczej, kiedy następuje wykreślenie podmiotu z rejestru z urzędu – art. 108 ust 2 ustawy). Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Ponadto, przypominamy, że wraz z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru – opłata 10 zł płatna na konto Urzędu Miasta Opola, Bank Millennium SA, nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) z załącznika nr 1 poz. 53.