Informacje na temat uproszczonego uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej przez osobę, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Wnioski do pobrania:
UWAGA. Do wniosku należy dołączyć wydaną przez Ministra Zdrowia zgodę na pracę w Polsce wraz z załącznikami podanymi we wniosku.
  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ położnych