REFUNDACJA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU FIZJOTERAPII
I REHABILITACJI 55+

rehabilitacja_baner

Wniosku i załączników nie należy zszywać ani spinać. Komplet dokumentów należy dostarczyć w kopercie lub w osobnej koszulce foliowej do biura OIPiP w Opolu, drogą listowną, osobiście lub przez osobę trzecią.
 • Z refundacji mogą korzystać członkowie OIPiP w Opolu spełniający następujące warunki:

  1. są wpisani do OIPiP w Opolu,
  2. są osobami czynnymi zawodowo,
  3. regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie przez okres minimum 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  4. ukończyli w dniu złożenia wniosku 55 lat,
  5. nie zostali ukarani przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych za karalne przewinienie zawodowe oraz nie zostali ukarani przez sąd powszechny za popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu, w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.
 • Refundacja finansowa na zasadach określonych w Regulaminie nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), raz na 5 lat od daty przyznania refundacji.

 • Należy złożyć do biura OIPiP w Opolu oryginał wniosku o refundację kosztów fizjoterapii i rehabilitacji wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  • załącznik nr 3 (dla osób odprowadzających składki za pośrednictwem pracodawcy – str. 4 wniosku) lub załącznik nr 4 (dla osób odprowadzających składki indywidualnie – str. 5 wniosku) potwierdzający regularne i nieprzerwane opłacanie składek przez okres ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • kopie dokumentów potwierdzających zakup świadczeń z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji leczniczej, tj. imienne faktury lub imienne rachunki bez nr NIP (Uwaga! Potwierdzenie przelewu nie jest fakturą ani rachunkiem).

  Do biura OIPiP w Opolu należy dostarczyć komplet dokumentów w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia poniesienia kosztów za uzyskane świadczenia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej, przez który rozumie się datę zakupu usługi potwierdzoną imienną fakturą lub imiennym rachunkiem. Uprawnienie do otrzymania refundacji wygasa po upływie 30 dni od dnia poniesienia kosztów za uzyskane świadczenia.

  Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych w jego treści danych, ze szczególnym uwzględnieniem pól: „podpis”, „data” oraz „miejscowość”.

 • Tak. W przypadku odrzucenia wniosku przez Komisję, wnioskodawca ma prawo odwołać się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w formie pisma. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez wnioskodawcę jest ostateczna.

  • Wnioski muszą zostać dostarczone do biura OIPiP w Opolu w oryginale wraz z wymaganymi kopiami dokumentacji. Nie jest dozwolone składanie wniosków w formie elektronicznej. Wniosek może zostać złożony do biura OIPiP w Opolu w formie listu, przez osobę trzecią lub osobiście.
  • W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie, Komisja może jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
  • Członkowie OIPiP w Opolu ubiegający się o refundację składają wnioski w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym dniu rozpatrywane będą w roku następnym.
  • Otrzymanie refundacji jest dochodem członka OIPiP w Opolu i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez członka OIPiP w Opolu. Księgowość OIPiP w Opolu wyda stosowny dokument umożliwiający wnioskodawcy rozliczenie z Urzędem Skarbowym.