Niniejszy zbiór przepisów nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego. Do pobrania z Rządowego Centrum Legislacji.

Samorząd pielęgniarek i położnych

 1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych
  z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038)
 2. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r.

Zawody pielęgniarki i położnej

 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
  z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1039)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
  z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
  z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1922)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1923)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
  z dnia 11 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 465)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
  z dnia 11 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 110, poz. 1170)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
  z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 18, poz. 94)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
  z dnia 9 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 817)

Działalność lecznicza

 1. Ustawa o działalności leczniczej
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych
  z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 954)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
  z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 749)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
  z dnia 23 września 2010 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1259)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej
  z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
  z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 1319)

Rzecznik Praw Pacjenta i prawa pacjenta

 1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697)
 3. Korespondencja NRPiP z Ministrem Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
  art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410)

Służba Medycyny Pracy

 1. Ustawa o Służbie Medycyny Pracy
  z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593), tekst jednolity z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1317)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
  z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1223)

Publiczna Służba Krwi

 1. Ustawa o Publicznej Służbie Krwi
  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 681)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  z dnia 23 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 363)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
  z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1607)

Konsultanci w ochronie zdrowia

 1. Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia
  z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 419)

Ochrona zdrowia psychicznego

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535), tekst jednolity z dnia 15 września 2011 r. (Dz.U. Nr 231, poz. 1375)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego
  z dnia 23 sierpnia 1995 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 514)

Pomoc społeczna

 1. Wyciąg z Ustawy o pomocy społecznej
  z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593), tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728), tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
  z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1837)

Epidemiologia

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 2010/32/UE z dn. 10.05.2010 r. w sprawie wykonywania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1 czerwca 2010 r., str. 66) w dniu 27 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 2. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
  z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1086)

Działalność gospodarcza

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), tekst jednolity z dnia 16 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1095), tekst jednolity z dnia 14 października 2010 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1447)

 Opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1027)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
  z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 273, poz. 2719)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
  z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 274, poz. 2723)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
  z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1133)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  z dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1816)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1139)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
  z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1147)

Zatrudnienie oraz warunki pracy i życia personelu pielęgniarskiego

 1. Konwencja nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego
  Genewa, dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.)
 2. Zalecenie nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego
 3. Uzasadnienie do Zalecenia nr 157