ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina o obowiązku aktualizacji danych
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Zgodnie z art. 19 ust.2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 • zmiany nazwiska,
 • ukończenia kursów i specjalizacji,
 • ukończenia studiów wyższych,
 • miejsca zamieszkania,
 • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
 • zmianie miejsca pracy,
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć:

 • w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu),
 • w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 • w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły wyższej – część „A” i „B” (suplement),
 • w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 • w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w poprzednim zakładzie,
 • w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego.

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie arkusza aktualizacyjnego danych osobowych (dostępny do pobrania na stronie internetowej OIPiP w Opolu – prawo wykonywania zawodu)
i przesłaniu go na adres:
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem rejestru pod numerem telefonu
77 441 51 90 w. 22 lub 77 441 51 92.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE