ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina o obowiązku aktualizacji danych
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od daty ich powstania.

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie arkusza (pobierz) i przesłaniu go na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 • zmiany nazwiska,
 • ukończenia kursów i specjalizacji,
 • ukończenia studiów wyższych,
 • miejsca zamieszkania,
 • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
 • zmianie miejsca pracy,
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

W celu aktualizacji danych należy przedłożyć:

 • w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu),
 • w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 • w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły wyższej – część „A” i „B” (suplement),
 • w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 • w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w poprzednim zakładzie,
 • w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego.