Przewodnicząca Zespołu

Członkowie:

Pliki do pobrania:
 1. Pisma ws. podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
 2. Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r., przesłane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej interpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ „świadczenia udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej”
 3. Odpowiedź Pana Leszka Szalaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespondencję NRPIP
 4. Chronologia prac NRPiP nad projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funudszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 5. Porównanie projektu Zarządzenia i Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 6. Stanowisko nr 15 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 7. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej
 8. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce
 9. Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez: pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, pielęgniarkę w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, pielęgniarkę zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 10. Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 11. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentu „Narodowy Program Opieki Długoterminowej”
 12. Pismo NRPiP z dnia 10 lutego 2015 roku kierowane do Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
 13. Pismo Leszka Szalaka Zastępcy Dyrekora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia będące odpowiedzią w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
 14. Pismo NRPiP z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 15. Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 18 lipca 2016 r. wraz z odpowiedzią Prezesa NFZ
 16. Informacje nt. ujednolicenia stawki osobodnia świadczeniodawcom realizującym umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 17. Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce – rekomendacje z debaty eksperckiej OPD, Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.
 18. Wyciąg z rozporządzenia MZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 19. Elektroniczna wersja książki J. Berezowskiego i B. Guzak, „Realizacja prawa do opieki długoterminowej”
 20. Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 21. Korespondencja dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej
 22. Pismo MZ skierowane do NIPiP w sprawie etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek
 23. Formy opieki długoterminowej w aspekcie deinstytucjonalizacji – dzienny dom opieki medycznej | Prezentacja
 24. Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2021”