ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu prezentujemy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

UWAGA ABSOLWENCI

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu tegorocznym Absolwentom zaplanowane jest posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu w dniu 26 lipca 2018 r.

Wnioski o stwierdzenie i wpis do rejestru ORPiP w Opolu wraz z załącznikami, można składać po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo – do pobrania w zakładce WYKONYWANIE ZAWODU, w biurze Izby w Opolu w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.

Zaświadczenie o zakończeniu procesu kształcenia, wydane przez uczelnię, nie stanowi podstawy do rozpoczęcia procedury wydania prawa wykonywania zawodu. /Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) art.28 pkt.1 prawo wykonywania zawodu przysługuje osobie posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/.

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
w sprawie porozumienia zawartego z pielęgniarkami
i położnymi

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

Aktualności

  • 17.07.18
   aktualnosci_zabieg_2

   Kursy i szkolenia dla Pielęgniarek i Położnych (kursy: specjalizacyjne, kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające). Oferta specjalna dla Pielęgniarek i Położnych […]

   Kursy specjalistyczne realizowane w Opolu

   Kursy i szkolenia dla Pielęgniarek i Położnych (kursy: specjalizacyjne, kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające). Oferta specjalna dla Pielęgniarek i Położnych […]

  • 13.07.18
   aktualnosci_leki

   Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych Projekt: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek […]

   Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

   Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych Projekt: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek […]

  • 13.07.18
   aktualnosci_szkolenie

   Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych Projekt: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek […]

   Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

   Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych Projekt: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek […]

  • 06.07.18
   aktualnosci_ankieta

   Jestem studentką drugiego roku i prowadzę badania do pracy magisterskiej na temat przebiegu procesu adaptacji społeczno-zawodowej. Proces adaptacji zawodowej […]

   Ankieta: Przebieg procesu adaptacji społeczno-zawodowej

   Jestem studentką drugiego roku i prowadzę badania do pracy magisterskiej na temat przebiegu procesu adaptacji społeczno-zawodowej. Proces adaptacji zawodowej […]

  • 05.07.18
   aktualnosci_kalendarz

   Zapraszam do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2018”, która odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. w godzinach […]

   XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „NOMED 2018”

   Zapraszam do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2018”, która odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. w godzinach […]

  • 20.06.18
   aktualnosci_opolskie_rozwazania_opieka_dlugoterminowa

   Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową organizowaną przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu Cukrzyca u osób w wieku starszym […]

   Cukrzyca u osób w wieku starszym

   Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową organizowaną przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu Cukrzyca u osób w wieku starszym […]

  • 14.06.18
   aktualnosci_biuletyn_44

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 44 biuletynu […]

   Numer 44 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 44 biuletynu […]

Ogłoszenia

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., zgodnie z poniższym wnioskiem.

PODWYŻKI W POZ

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_44

nr 44

czerwiec –
lipiec 2018 r.