Tel.: sekretariat, dział szkoleń: 883 394 045
Tel.: dział rejestru, księgowość: 784 954 491
ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału środków
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych POZ

aktualnosci_xxv_spip

aktualnosci_zaproszenie_xxv_spip_2

Prosimy o potwierdzenie udziału
do dnia 11 października 2016 r.
pod nr tel.: 77 455 09 57.

aktualnosci_oipip_male

KOMUNIKAT

Zmiana w Regulaminie Refundacji kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w ramach wprowadzonej zmiany do regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu, pielęgniarce/położnej przystępującej do egzaminu państwowego w dziedzinie specjalizacji, przysługiwać będzie dodatkowo ryczałt za dojazd na egzamin w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawą wypłaty będzie złożenie wniosku o refundację wraz z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin państwowy (bez konieczności dołączania udokumentowanych kosztów podróży).

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

aktualnosci_oipip_male

Podwyżki w POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.

1. Wzór wniosku do pobrania.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

3. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, że weszło w życie Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ, w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r. życia i powyżej 65 lat.

W uzasadnieniu projektu wyżej wymienionego Zarządzenia, wzrost ten powinien być przeznaczony między innymi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w „praktykach lekarskich” tj. pielęgniarek realizujących świadczenia w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień od 1 września 2016 r.

4. Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Uzasadnienie do zarządzenia do pobrania.

6. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

7. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków.

8. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktualności

Ogłoszenia

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_38

nr 33

sierpień - wrzesień
2016 r.