ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Szanowni Delegaci,

XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu
odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 9.30
w Centrum Rozrywki Kubatura w Opolu przy ul. Oleskiej 102.

Komunikat – Opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że nowe wnioski o wydanie opinii w sprawie podwyżek wydawane są wyłącznie w przypadku zmian, które mogłyby spowodować objęcie podwyżkami innych osób lub przyznanie podwyżek w innej wysokości, niż było to przewidziane w poprzedniej opinii.

Świadczeniodawcy powinni zwrócić się o wydanie nowej opinii, nawet jeżeli miałoby to dotyczyć tylko zmian, np. wskazano na nową pielęgniarkę, która została objęta podwyżkami, a w pozostałym zakresie oświadczono, że stan nie uległ zmianie, zatem i poprzednia opinia powinna w tym zakresie pozostać aktualną, a nowa by ją uzupełniała.

Wnioski zaopiniowane pozytywnie w 2018 r., w których nie nastąpiły żadne zmiany pozostają nadal aktualne i nowe opinie nie są konieczne.

Wniosek dotyczący zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/ położne

Komunikat

skierowany do Pielęgniarek i Położnych – Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy przekazać do tutejszej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, której są Państwo członkiem na piśmie (w tym poprzez przesłanie ich drogą e-mail) informacje dotyczące:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa,

– posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej,

– faktu ewentualnego złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji w terminie do 18 lutego 2019 r. Informacje te pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Komunikat w sprawie działań NRPiP dotyczących zgłaszanych problemów w zakresie nieprawidłowości występujących w kształceniu podyplomowym

Spotkanie robocze w Departamencie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami NRPiP

Opiniowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek

Opiniowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek przez przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek odbywa się na podstawie art. 50 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Zapis ten dotyczy wszystkich podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Natomiast faktem jest, że także Minister Zdrowia określa minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w zakresie świadczeń gwarantowanych finansowanych z NFZ (zatem dotyczy podmiotów zasadniczo, tak publicznych jak i niepublicznych, jeżeli mają kontrakt na leczenie szpitalne).

Obecnie na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie świadczeń gwarantowanych MZ określił, w drodze rozporządzenia, warunki realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczącego personelu medycznego – określając normy pielęgniarek na poziomie 0,6 i 0,7 równoważnika na 1 łózko. Zatem, gdy mamy podmioty niepubliczne – opiniowanie pozostaje aktualne, przy czym, gdy chodzi o leczenie szpitalne, to i tak nie może być mniejsze niż określone przez MZ. Należy bowiem podkreślić, że w zakresie pozostawionym w gestii MZ, kierownik podmiotu może ustalić wymagania wyższe niż ministerialne, lecz nie może stosować norm niższych.

Zatem, w sytuacji w której kierownik podmiotu leczniczego złoży wniosek o opiniowanie zasadniczo nie można odmówić takiego opiniowania, bowiem przepis opiniowanie to regulujący pozostał aktualny. Jedynie gdy chodzi o podmioty lecznicze publiczne w zakresie gdy leczenie szpitalne odbywa się ze środków NFZ i kierownik określi je na tym samym poziomie, co minimalne z MZ to wydawałby się ono zbędne. Jednakże – w przypadku złożenia wniosku o takie opiniowanie opinia zostanie wydana.

Urlop szkoleniowy

Z informacji widniejących na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (wpisany pod
numerem UD470), nie został jeszcze poddany pod głosowanie. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypadał na IV kwartał 2018 roku (ostatecznie przyjęto go dnia 11 grudnia 2018 r.), jednak do chwili obecnej nie zostały podjęte dalsze kroki celem przyjęcia wskazanej ustawy. Do końca grudnia 2018 r. przypadał termin na zgłaszanie uwag i opinii do projektu, zatem w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nie został jeszcze wprowadzony planowany art. 61a regulujący kwestię korzystania z urlopu szkoleniowego.

Aktualności

Ogłoszenia

PODWYŻKI

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.