ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze

Urszula Krzyżanowska-Łagowska

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.

Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

O miejscu i terminie uroczystości pogrzebowych będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Opole, dnia 23 lipca 2018 r.

Komunikat w sprawie opiniowania podwyżek po zawarciu Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Strony zawarły Porozumienie w zakresie:

1. włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, mianowicie, uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 1600 zł brutto brutto otrzymają na ich podstawie od począwszy od września 2018r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100 zł w przeliczeniu na pełen etat. (od 1 lipca 2019r.  wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 1200 zł).Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600 zł brutto brutto, jaką wypłacać będzie NFZ począwszy od 1 września 2018 r.

2. Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;

3. Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

4. Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;

5. Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce;

6. Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.

Kwoty na cele podwyżek będą ujęte w nowelizacji Rozporządzenia MZ w/s ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w planach finansowych NFZ.

Tryb wydawania opinii propozycji podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne za okres od 1 września 2018 r. jest nadal aktualny – wynika to z treści § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia, który wskazuje na zachowanie bez zmian zakresu podziału środków, w tym zasady równego podziału w przypadku braku opinii pozytywnej. Zatem same opinie wydawane przez tut. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych nadal będą wydawane, przy czym propozycje nie mogą być sprzeczne z treścią Porozumienia.

W porozumieniu jest mowa o nowelizacjach Rozporządzenia MZ w/s ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – jak rozumieć można niezwłocznych, bo terminu nie podano, a podwyżki obowiązywać będą od 1 września br. Jedynie wskazano, iż do marca 2019 r. podwyżki mają być kompleksowo opisane w ustawie, która zastąpi dotychczasowe rozporządzenia w tej kwestii.

Wobec tego, iż na chwilę obecną brak jest dokonania przez Ministra Zdrowia nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (czy też przedstawienia projektu owej nowelizacji) uwzględniającej treść Porozumienia informujemy o zasadności wstrzymania występowania o wydawanie opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, do czasu poznania treści owych zmian.

Informacja prawna w sprawie zasad wypłat środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Aktualności

Ogłoszenia

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2018

Komunikat w sprawie opiniowania podwyżek po zawarciu Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., zgodnie z poniższym wnioskiem.

PODWYŻKI W POZ

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_45

nr 45

sierpień –
wrzesień 2018 r.