ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Wniosek dotyczący zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

Pobierz dokument

Uwagi dotyczące wypełniania wniosku:

Część I: dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę
lub stosunku służbowego

a) ___ zł tytułem wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – należy wpisać kwotę 1100,00 zł
b) ___ zł tytułem dodatkowych środków (brutto brutto) – należy wpisać kwotę 500,00 zł
lub inną wynikającą z różnicy (np. 1600,00 zł – 1100,00 zł).

Komunikat ws. opiniowania podwyżek
dla pielęgniarek i położnych

Minister Zdrowia podpisując w dniu 30 sierpnia 2018 r. rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonał kolejnej nowelizacji, zmieniającej zasady wypłat podwyżek pielęgniarek i położnych.

Powyższa nowela miała związek z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącego podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie dotyczy pielęgniarek i położnych, które objęte były już podwyżkami, ale zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wprost wskazano, iż odnosi się również do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej. Tym samym obecnie podwyżki obejmować powinny zatrudnione na umowę o pracę pielęgniarki praktyki (w gabinetach zabiegowych, punktach szczepień bez aktywnych deklaracji pacjentów).

Dla pielęgniarek i położnych objętych już podwyżkami, na podstawie wcześniejszych obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie wykonują zawodu na podstawie umowy o pracę (np. pielęgniarki na kontraktach), wysokość i zasady wypłat podwyżek się nie zmieniają bowiem, pielęgniarek tych nie dotyczą zapisy o wynagrodzeniu zasadniczym, bo nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z kwoty uprzednio przekazywanej przez NFZ – 1600 zł brutto brutto, kwota 1100 zł brutto, będzie wchodziła do wynagrodzenia zasadniczego, a pozostała kwota będzie mogła być wypłacana na zasadzie dodatku.

Innymi słowy, w porównaniu do wcześniejszego zapisu rozporządzenia NFZ przekazałby na każdą pielęgniarkę miesięcznie od 1 września 2018 r. kwotę 1600 zł brutto brutto – czyli ok. 1272 zł brutto.

Obecnie NFZ nadal przekaże na każdą pielęgniarkę miesięcznie od 1 września 2018 r. kwotę 1600 zł brutto brutto – czyli ok. 1272 zł brutto. Przy czym, kwota 1100 zł brutto w przeliczeniu na jeden pełen etat, będzie przeznaczona na wzrost wynagrodzenia zasadniczego (wartości, która obok dodatkowych składników wynagrodzenia: premii, dodatków funkcyjnych, stażowych, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i nocne, itd. stanowi wysokość całkowitego wynagrodzenia).

Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego spowoduje zwiększenie podstawy do naliczeń dodatkowych składników liczonych od tego wynagrodzenia zasadniczego (np. praca w nocy, dodatek stażowy). Wspomniane zwiększenia zostaną pokryte z pozostałych 172 zł (1272 zł- 1100 zł) przekazywanych przez NFZ. Jeżeli wysokość dodatków zwiększy się ponad tę kwotę – pokryje je pracodawca z własnych środków.

Jeżeli natomiast pielęgniarka (położna) dostaje jedynie wynagrodzenia zasadnicze (nie pracuje w nocy, u pracodawcy nie ma dodatków stażowych i innych ) wtedy pozostała kwota 172 zł zostanie wypłacona tytułem dodatku do wynagrodzenia.

Oczywiście, zasadnicze wynagrodzenie na podstawie nowelizacji wzrasta o 1100 zł jeżeli już wcześniej pracodawca nie wliczył otrzymywanych kwot na podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli pracodawca zaliczył je w całości – w ten sposób że uległo one podwyższeniu już o 1100 zł brutto (1200 zł a od 1 lipca 2019 r.), wynagrodzenie zasadnicze, nie podlega dalszym podwyżkom. Natomiast, w sytuacji zaliczenia częściowego wynagrodzenie zasadnicze musi być musi być uzupełnione do kwoty 1100 zł (a od 1 lipca 2019 r. do 1200 zł).

Po wprowadzonych zmianach Prezes NFZ w przypadku podwyżek zapewnionych ze stawek kapitacyjnych – ma za zadanie ustalenie kapitacyjnych stawek rocznych w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot dla pielęgniarek (położnych) w przeliczeniu na etat (nie jedynie średnio, w przeliczeniu na etat- jak było to uprzednio). Zobowiązuje to Prezesa NFZ do zagwarantowania wzrostu zasadniczego na poziomie 1100 brutto (1200 do lipca 2019 r) a nie mniejszym.

Dane służące do ustalenia wysokości wzrostu środków będą przekazywane raz na kwartał (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń rozlicznych stawką kapitacyjną w rodzaju podstawa opieka zdrowotna), co ma pozwolić na uwzględnienie nowozatrudnionych pielęgniarek i zmiany w sytuacji kadrowej świadczeniodawcy, związanych np. z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń.

Informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek dotyczyć będą wszystkich rodzajów umów, także umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Informację taką, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza się:

1) w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r .;
2) w 2019 r., według stanu na dzień:
a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
c) 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

W 2019 r. informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

Na mocy nowego brzmienia rozporządzenia NFZ został zobowiązany w umowach z świadczeniodawcami wprowadzić postanowienia o zwrocie środków na podwyżki, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób zgodny z rozporządzeniem i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

Aktualności

Ogłoszenia

PODWYŻKI W POZ

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_45

nr 45

sierpień –
wrzesień 2018 r.